Energieverbruik

Energieverbruik

Omrin streeft naar een duurzame bedrijfsvoering. Dit doen we onder meer door ons elektriciteits- en gasverbruik te reduceren en te verduurzamen. Waar mogelijk gebruiken we voor onze bedrijfsvoering elektriciteit en gas dat we uit afval produceren.

Op het hoofdkantoor in Leeuwarden hebben we vanaf 2010 diverse maatregelen getroffen om ons energieverbruik terug te dringen. Denk hierbij aan aanpassingen op het gebied van technische installaties en ICT. Daarnaast plaatsten we zonnepanelen op ons hoofdkantoor en op de milieustraten in Damwâld, Stiens en Leeuwarden. De panelen voorzien deze locaties voor een deel in de elektriciteitsbehoefte. In 2016 produceerden we dankzij de zonnepanelen 24.279 kWh.

(2015: 24.355).

De onderstaande tabellen geven het totaalverbruik van elektriciteit en aardgas van alle locaties en installaties weer. Onder installaties verstaan we de ReststoffenEnergieCentrale (Harlingen) en de SBI op Ecopark de Wierde. Onder locaties verstaan we de vestigingen in Harlingen, Leeuwarden, Heerenveen, de kringloopwinkels en milieustraten. In 2016 was het gasverbruik in de installaties lager dan in 2015. Deze is daling is vooral toe te schrijven aan het groot onderhoud in 2015 in de REC. De centrale heeft hierdoor 4 weken gedraaid op aardgas. Het elektriciteitsverbruik van de installaties is in 2016 hoger doordat er meer afval verwerkt is.

 

Energieverbruik locaties

 20152016
Verbruik elektriciteit in KwH1.278.7381.252.523
Verbruik aardgas in Nm3183.926210.869

Energieverbruik installaties

 20152016
Elektriciteitsverbruik installaties in kWh29.645.70236.647.496
Gasverbruik installaties in Nm315.934.58011.434.724

Emissies REC

Emissies REC

In Nederland moeten Afval Energie Centrales (AEC’s) aan strenge emissie-eisen voldoen. Om aan deze strenge voorwaarden te voldoen maakt de ReststoffenEnergieCentrale (REC) van Omrin gebruik van de nieuwste technieken.

Extra turbine/generator voor hogere stroomproductie

In 2015 kreeg Omrin vergunning voor de realisatie van een extra turbine/generator bij de ReststoffenEnergieCentrale (REC). De realisatie ervan vond in 2016 plaats. Met deze turbine produceren we sinds november 2016 extra elektriciteit (ca. 3–4 MW) [AB1]  met stoom dat we voorheen nog ‘weg moesten koelen’. In 2015 had de REC het hoogste energierendement van alle verbrandingsinstallaties in Nederland. Met de in gebruikname van de turbine stijgt het energierendement van de REC: een belangrijke stap in de verduurzaming van de afvalverwerking door Omrin.

Emissies

In 2016 voldeden de emissies van de REC aan de strenge emissiegrenswaarden die op grond van de milieuvergunning gelden. De luchtemissies van de milieuhygiënisch meest relevante componenten zoals stof, kwik, zware metalen en dioxinen/furanen, zijn bij normaal bedrijf óf niet detecteerbaar (door lagere dan technisch meetbare waarden) óf op zeer laag niveau aanwezig in de gereinigde rookgassen.

 

Storingen

Techniek is niet onfeilbaar en storingen kunnen altijd optreden. In 2016 kreeg de REC te maken met vier storingen van de ID-fan (zorgt voor onderdruk in de installatie en trekt rookgassen door de rookgasreinigingsinstallatie). Deze storingen leidden gelukkig niet tot sterk verhoogde luchtemissies. De technische storingen worden in de onderhoudsstop van 2017 aangepakt door het enkelvoudige besturingssysteem dubbel uit te voeren. De technische storingen resulteerden ook in de uitval van onderdelen van de rookgasreiniging. Deze storingsemissies worden formeel niet aan de jaargemiddelde luchtemissies toegerekend. Klik hier voor het biomonitoringsonderzoek en overige rapportages.

Tabel

De onderstaande tabel geeft de emissiewaarden weer waaraan de REC moet voldoen en het gerealiseerde jaargemiddelde. Het gaat om gecorrigeerde cijfers. De correctie is uitgevoerd door het bevoegd gezag (provincie Fryslân) aan de hand van correctiepercentages die zijn opgesteld in de Richtlijn Industriële Emissies (2010/75/EU, RIE, of Industrial Emissions Directive, IED).

Storingsuren

De vergunning voor het aantal storingsuren bedraagt jaarlijks maximaal 60 uur. In 2016 zijn 9,5 storingsuren genoteerd volgens de criteria van het Activiteitenbesluit.

 

Emissies REC

 Vergund jaargemiddeldeGecorrigeerd Werkelijk
Stof (totaal)<1,5 mg/Nm³<0,00 mg/Nm³
Zoutzuur (HCl)<5 mg/Nm³3,49 mg/Nm³
Stikstofoxiden (NOₓ)<60 mg/Nm³43,29 mg/Nm³
Koolmonoxide (CO)<30 mg/Nm³0,00 mg/Nm³
Zwaveldioxide (SO₂)<10 mg/Nm³0,00 mg/Nm³
Koolwaterstoffen (CxHy)<5 mg/Nm³0,00 mg/Nm³
Kwik (Hg)<5 ug/Nm³2 ug/Nm³
Ammoniak (NH₃)<3 mg/Nm³0,63 mg/Nm³
Waterstoffluoride (HF)<0,2 mg/Nm³0,00 mg/Nm³
Cadmium en Thalium(Cd en Tl)<0,002 mg/Nm³0.00 mg/Nm³
Zware metalen<0,1 mg/Nm³0,00 mg/Nm³
Dioxinen/Furanen<0,01 ngTEQ/Nm³0,00 ngTEQ/Nm³

Omgeving REC

Omgeving REC

De ReststoffenEnergieCentrale bevat de nieuwste technieken om brandbare afvalstoffen goed, veilig en milieuvriendelijk te verbranden en om hiermee energie te produceren. Omrin heeft hierbij continue aandacht voor het minimaliseren van mogelijke milieueffecten.

Luchtkwaliteitsonderzoek

De gemeente Harlingen en de provincie Fryslân hebben besloten om een luchtkwaliteitsonderzoek in Harlingen en omgeving uit te voeren. Om voor draagvlak voor dit onderzoek te zorgen, is een begeleidingsgroep opgericht. Deze groep adviseert over de opzet van een goed luchtkwaliteitsonderzoek. Omrin maakt geen deel uit van deze begeleidingsgroep. De groep bestaat uit:

Vertegenwoordigers van Dorpsbelang Midlum, Wijnaldum, Sexbierum/Pietersbierum;

 • LTO-afdeling Harlingen-Franekeradeel;
 • Harlingen Seaport Business Association;
 • Adviesbureau Mobilisation;
 • Toxicowatch Foundation;
 • een onafhankelijk voorzitter.

Advies begeleidingsgroep

De begeleidingsgroep bracht een advies uit voor de uitvoering van een continue dioxine- bemonstering in de schoorsteen van de REC gedurende een jaar. Daarnaast adviseerde de groep over de uitvoering van het luchtkwaliteitsonderzoek. De dioxinebemonstering is gestart in augustus 2015 en is in de zomer van 2016 met één jaar verlengd. Het onderzoek naar de luchtkwaliteit is uiteindelijk in november 2016 gestart.

Resultaten dioxinebemonstering

De voorlopige resultaten van de dioxinebemonstering laten zien dat bij normaal bedrijf de dioxine-emissie van de REC zeer laag is. De emissie voldoet aan de jaargemiddelde grenswaarde van <0,01 ng TEQ/Nm3. Daarnaast bleek dat tijdens storingen van het verbrandingsproces en/of de rookgasreiniging hogere dioxine-emissies kunnen voorkomen. Ook in het stof dat bij de opstart van de REC vrij kan komen, zitten dioxines. Om (stof)emissies tijdens bijzondere omstandigheden te minimaliseren, verdubbelen we in 2017 de besturing van de ID-fan. Daarnaast passen we het spoelprogramma voor de opstart van de REC aan en scheppen we de mogelijkheid om de rookgasreinigingsinstallatie tijdens onderhoudsstops geheel te reinigen. Metingen tijdens de opstart in mei 2017 moeten aantonen of deze maatregelen voldoende zijn.

Milieuklachten REC

Milieuklachten over de REC kunnen via de provincie of via de klachtenlijn van Omrin worden gemeld. Alle klachten worden geregistreerd in het klachtenregistratiesysteem. Bij de Provincie Fryslân kwamen tussen 1 januari en 31 december 2016 drie klachten binnen (2015: 23). In twee van de drie gevallen zagen melders de REC als veroorzaker van geur/rookoverlast. De provincie beoordeelde deze klachten als ‘niet terecht/onbekend’ of kende een andere oorzaak aan de overlast toe.

Omgeving Ecopark De Wierde

Omgeving Ecopark De Wierde

Het inzamelen en verwerken van afval kan soms overlast veroorzaken. Bijvoorbeeld door geur, geluid of zwerfvuil. Omrin voert actief beleid om rondom Ecopark De Wierde dergelijke situaties en meldingen te voorkomen.

 

 

 

 

 

 

Overleg met omgeving

Minimaal één keer per jaar vindt overleg plaats met de directe omgeving. Voor dit overleg nodigen we de Plaatselijke Belangen van Vegelinsoord, Haskerdijken/Nieuwebrug en Heerenveen, de gemeenten De Fryske Marren en Heerenveen en direct omwonenden uit. De vergadering is openbaar.

Tijdens dit overleg wordt gesproken over eventuele klachten, oorzaken en oplossingen hiervoor. Daarnaast informeren we de omgeving over vergunningszaken en de plannen die Ecopark De Wierde heeft. In 2016 vond dit overleg plaats op 1 december 2016. Tijdens dit overleg verzorgden we tevens een rondleiding langs onze nieuwe gasopwerkingsinstallatie.

Klachtenoverzicht Ecopark De Wierde

 2013201420152016
Geuroverlast1118622
Geluidsoverlast0000
Klachten over zwerfafval0000
Klachten over vogeloverlast0000

In 2016 zagen we een toename van het aantal geurklachten. Van de 22 klachten werden er slechts vijf gegrond verklaard. Openstaande deuren of kleppen, veroorzaakt door een effect, waren de veroorzakers van deze klachten. De andere 18 klachten zijn onbekend, op de Wierde is geen geur waargenomen en er waren geen afwijkingen in het gehele productieproces. Ook de provincie kon voor de onbekende klachten geen oorzaak vinden. De klachten staan bij alle bedrijven in de omgeving die geuroverlast kunnen veroorzaken, als onbekend, geregistreerd.

Milieu-incidenten

Milieu-incidenten

Onder een milieu-incident wordt verstaan elke gebeurtenis die afwijkt van de normale bedrijfsactiviteiten waardoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of zouden kunnen ontstaan. De gegronde klachten en de klachten met onbekende oorzaak worden in enkele gevallen tevens als milieu-incident gerapporteerd. Hiervan zijn er 14 als onder ‘geur’ en 3 onder ‘lucht’ gerapporteerd. Hieronder een weergave van de geregistreerde milieu-incidenten met daaronder een korte toelichting per milieuaspect.

Milieu-incidenten Omrin

 201420152016
Brand1186
Bodem16833
Lucht3445
Geur191215
Water010
Totaal483399

Brand

Zes milieu-incidenten hadden betrekking op brand. In vijf gevallen ging het om brand in containers met grof huishoudelijk afval of restafval op milieustraten of vrachtwagens. Hiervoor is de hulp van de brandweer ingeschakeld. Eén incident had betrekking op een ontruimingssignaal door het aanbranden van eten in de kantinekeuken.

Bodem-incidenten

In 2016 registreerden we 33 bodemincidenten. Bij vrijwel alle meldingen ging het om voertuigen die hydrauliekolie lekten op de openbare weg. Daarnaast is een enkele maal diesel uit een voertuig gelekt. We hebben de olie en de diesel meteen opgeruimd en de openbare weg schoongemaakt. Het preventief terugdringen van het aantal hydraulieklekkages is inmiddels aangepakt.

Luchtemissies

Het aantal meldingen rond luchtemissies steeg. Dit komt omdat we sinds 2016 ook de incidenten melden die niet leiden tot overschrijding van de vergunningvoorschriften of die vallen binnen de vergunde storingsuren. Deze incidenten werden voorheen niet gemeld.

Het merendeel van de meldingen (26) had betrekking op de REC. Dit waren grotendeels kortdurende overschrijdingen van halfuurgemiddelde emissiegrenswaarden voor zoutzuur of waterstoffluoride. Deze vallen binnen de in artikel 5.21 van de Activiteitenregeling gestelde voorwaarden voor toetsing van de naleving van de emissiegrenswaarden.

De overige 19 incidenten met luchtemissie zijn geregistreerd op Ecopark De Wierde.  Deze incidenten waren grotendeels het gevolg van openstaande deuren, die in het verleden niet werden gemeld. Verder betrof het storingen in de biogasstraat, waardoor biogas naar de buitenlucht werd afgeblazen.

Geur

Van de 15 geurincidenten had één betrekking op stank op het terrein van een milieustraat (bleek afkomstig van een naastgelegen bedrijf) . In de meeste gevallen betroffen het geurklachten over Ecopark De Wierde die bij de overheid zijn binnengekomen. In zeven gevallen betrof het klachten onder normale bedrijfsvoering. In vier gevallen stonden deuren open als gevolg van schade aan de deur. Bij één klacht was er sprake van een langdurig kapotte deur. Hiervoor is een noodmaatregel getroffen. In twee gevallen betroffen de klachten gestort materiaal dat een sterke geur afgaf.

ARBO en certificatie

ARBO en certificatie

Omrin hanteert een managementsysteem op basis van drie normen: ISO 9001 voor kwaliteit, ISO 14001 voor milieu en OHSAS 18001 voor arbeidsomstandigheden.

Elk jaar wordt ons managementsysteem extern beoordeeld door een erkende certificerende instelling. Daarnaast vinden jaarlijks diverse interne audits plaats. Deze worden onder meer uitgevoerd door hiervoor opgeleide KAVM-adviseurs.

Externe audit 2016: vier verbeterpunten

De externe audit in februari 2016 betrof een her-evaluatie. De certificerende instelling stelde vier, niet kritische, tekortkomingen (verbeterpunten) vast:

 • installatieverantwoordelijke mensen van de TD waren niet aantoonbaar aangewezen als Vakbekwaam Persoon;
 • niet alle afgekeurde middelen worden als zodanig opgeslagen, waardoor ze nog in gebruik kunnen worden genomen;
 • hekwerk bij de bunker op overslagstation voldoet niet aan de vereiste hoogte van 1 meter;
 • wekelijkse spoeling van de nooddouche op een milieustraat werd niet geregistreerd en er vond onjuiste opslag plaats in het KCA-depot.

Maatregelen afdoende

Op basis van deze bevindingen namen we verschillende maatregelen. De corrigerende maatregelen en de effectiviteit daarvan zijn als voldoende beoordeeld. Op basis daarvan zijn de certificaten opnieuw verstrekt.

 

Duurzame bedrijfsvoering

Duurzame bedrijfsvoering

Omrin voerde in de afgelopen jaren verschillende projecten uit in het kader van een ‘duurzame bedrijfsvoering’. Op het hoofdkantoor aan de Hidalgoweg namen we tal van energiebesparende maatregelen zoals de aanpassing van installaties en de plaatsing van zonnepanelen.

De overheid verplicht grote bedrijven met ingang van 2016 om een EED-rapportage uit te voeren. Dit is een Europese Energie efficiency-richtlijn die tot doel heeft 20% lager energieverbruik in Europa per 2020.

Omdat Omrin aan de criteria voldoet voor het uitvoeren van een EED-rapportage, is een onderzoek uitgevoerd naar het energieverbruik in ons hoofdkantoor, drie milieustraten (representatief voor de rest van de milieustraten) en de locatie Greunsweg.

Uit dit onderzoek blijkt dat Omrin al een groot aantal duurzame aanpassingen heeft gerealiseerd, maar dat er desondanks nog een aantal maatregelen zijn te nemen die het energieverbruik kunnen beperken.

Enkele maatregelen die we hebben uitgevoerd:

 • Terreinverlichting milieustraten vervangen door LED-verlichting.
 • Verlichting in de stalling vervangen door LED-verlichting
 • De klimaatregelkast is aangepast met nieuwe software. Storingen worden nu beter gemonitord en bepaalde instellingen worden preventief geregeld zodat we efficiënter met energiegebruik kunnen omgaan.
 • Plaatsing van tussenmeters in het hoofdkantoor om beter te kunnen zien waar het verbruik naar toe gaat (en uiteraard om te kijken of we hierin nog kunnen sturen).
 • Mogelijk vervangen van enkele verouderde apparaten in het klimaatsysteem.
 • Kleine aanpassingen zoals het sluiten van deuren bij het verlaten van het kantoor zodat niet automatisch de verlichting aanspringt als iemand in de gang langsloopt en collega’s aansporen de trap ten nemen i.p.v. de lift.
 • Traditionele papieren communicatiemiddelen vervangen door digitale media zoals apps. Het aantal gemeenten dat gebruik maakt van de Omrin burgerapp neemt toe.
 • Ook bedrijfsklanten maken gebruik van de app om meldingen door te geven en hun klantinformatie te raadplegen.
 • In 2016 is het interne postsysteem volledig gedigitaliseerd. Alle post wordt nu alleen nog digitaal aan de medewerkers aangeboden.
 • Geprinte weegbon is vervangen door een digitaal bestand dat via de e-mail verzonden wordt naar de klant.

Vergroenen inkoop energie.

Omrin koopt voor een groot deel haar stroom/gas in via de stichting OV-Fryslân. Deze Stichting, waarvan de Friese gemeenten en provincie Fryslân deel uitmaken, wil zo voordelig én duurzaam mogelijk energie inkopen. Voor het verduurzamen werden voorheen groencertificaten gekocht. Je betaalt dan een extra bedrag per KWh of per m3 gas en compenseert daarmee de CO2-uitstoot. Omrin brengt momenteel ook zelf groencertificaten op de markt voor energie dat is opgewekt met biomassa. Veel partijen van OV-Fryslân kiezen geheel of gedeeltelijk voor deze vergroeningsoptie. Uiteraard vergroent Omrin zijn energie-inkoop voor 100% met eigen Omrin-certificaten.

Wagenparkbeheer

Wagenparkbeheer

Het wagenpark van Omrin telde in 2016 72 (2015: 61) bestel- of vrachtwagens die op groen gas rijden, één vrachtwagen op LNG en twee elektrisch aangedreven voertuigen. Het doel is om de komende jaren ons volledige wagenpark over te zetten naar voertuigen die rijden op CNG, LNG of elektriciteit. Elke auto of truck die vervangen wordt, moet op één van deze brandstoffen rijden.

De omschakeling naar duurzame brandstoffen resulteerde in 2016 in een besparing van 502.000 kilo CO2 ten opzichte van het gebruik van alleen traditionele brandstoffen. Dit komt neer op 2,3 miljoen autokilometers (op basis van gemiddelde CO2-uitstoot (220 gram per kilometer) van nieuwe personenwagens).

Hoe circulair wil je het hebben?

‘Negen jaar geleden hakten m’n zwager en ik op een familiefeestje de knoop door: we wilden een bijdrage leveren aan duurzame mobiliteit in Nederland. Onder meer door tankstations te bouwen die alleen maar alternatieve brandstoffen leveren. Het Omrin-wagenpark rijdt al ruim acht jaar op het groen gas dat wij leveren. En binnenkort is Omrin niet alleen afnemer, maar ook leverancier van groen gas. De biogasinstallatie die dit jaar is geopend op Ecopark De Wierde maakt dit mogelijk.  Hoe circulair wil je het hebben? We zijn nog altijd dankbaar dat Omrin destijds de vooruitziende blik had en ons het vertrouwen gaf om onze droom werkelijkheid te maken.’

Marcel Borger, directeur Orange Gas

Brandstofverbruik voertuigen

 201120122013201420152016
Diesel/benzine (liter)2.277.3432.190.8942.057.5211.881.9391.664.6361.499.074
Groen gas (kg)179.148279.592374.892559.614778.831915.744
Elektriciteit (kWh)000004.363
% duurzaam7,30%11,30%15,40%22,90%31,90%38,00%

Schades

Schades

Omrin werkt continu aan een veilige werkomgeving. Eén van de doelstellingen is om materieel- en voertuigschades zoveel mogelijk te voorkomen. In de werkoverleggen is structureel aandacht voor veiligheid en schades.

Stijging aantal schades, daling schadelast

In 2016 nam onze verzekeraar 57 werkmaterieel- en voertuigschades in behandeling. Dit zijn er tien meer dan in 2015. Hiermee komen we weer op het niveau van 2014. De schadelast daarentegen liet een forse daling zien, dit komt door meer relatief kleinere schades. In 2016 zijn twee chauffeurs opgeleid tot mentorchauffeur: zij worden in 2017 ingezet om met name nieuwe collega’s en uitzendkrachten te begeleiden en te coachen. Ook is in 2016 een proef uitgevoerd met rondzichtcamera’s. De eerste ervaringen zijn positief en we onderzoeken hoe we hier verder invulling aan kunnen geven.