Van afval naar grondstof

Van afval naar grondstof

De wereldbevolking groeit, grondstoffen worden schaarser. De urgentie om verantwoord om te gaan met onze natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen wordt steeds groter. Afval is hierin een onmisbare schakel. Omrin zet daarom alles op alles om afval optimaal in te zamelen, grondstoffen terug te winnen en duurzame energie te produceren. Hiermee willen we maximaal bijdragen aan de circulaire economie

Circulaire economie: het concept

De centrale uitdaging waar wij als samenleving voor staan is de transitie naar een circulaire economie. In de circulaire economie worden producten en materialen hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde. Dit resulteert in minder gebruik van grondstoffen en minder afval. De circulaire economie omvat de volledige ‘levenscyclus’ van grondstoffen: productie, gebruiksfase en recycling.

Publiek Kader

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Nederlandse vereniging voor afval- en reinigingsmanagement (NVRD) en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben een gedeelde visie op het beheer van huishoudelijk afval opgesteld: het Publiek Kader Huishoudelijk Afval 2025. De centrale doelstellingen zijn:

 • minder afvalproductie door slim ontwerp van producten en verpakkingen;
 • meer hergebruik van grondstoffen door betere scheiding en inzameling van afval;
 •  geen hogere kosten voor de burger als inwoner en belastingbetaler;
 • consequente toepassing van profijtbeginsel en vervuiler-betaalt-principe voor producenten en consumenten;
 • een transitie pad en -tempo dat voor alle betrokkenen haalbaar en betaalbaar is.

Doelstellingen

De wens van het VANG-programma én het Publiek Kader is om steeds meer grondstoffen-en materiaalketens te sluiten. In 2020 moet de hoeveelheid huishoudelijk afval in Nederland drastisch zijn verminderd. Het doel is om dan jaarlijks maximaal 100 kilo huishoudelijk afval per inwoner te verbranden. Daarnaast is het doel om 75% van al het huishoudelijk afval te scheiden, zodat de grondstoffen kunnen worden hergebruikt. Alleen het overige afval wordt omgezet in energie door het te verbranden.

Om aan deze doelstellingen bij te dragen, werkt Omrin met gemeenten, maatschappelijke organisaties, burgers en bedrijven aan het maximaliseren van grondstoffenscheiding en de recycling van het huishoudelijk afval tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

HET OMRIN CONCEPT

Omrin zet alles op alles om grondstoffen terug te winnen en duurzame energie te produceren. We ontwikkelden een unieke methode om zoveel mogelijk uit afval te halen. Ons motto: bronscheiding waar het moet, nascheiding waar het kan! Deze combinatie van bron- en nascheiding resulteert in een zeer hoog recyclingpercentage van huishoudelijk afval. Ook afvalpreventie en hergebruik zijn belangrijke elementen in het Omrin-concept.

‘Er is geen afvalverwerker in Nederland die zulke hoge rendementen haalt’

‘Als mens loop je maar even rond op deze planeet. Het is je verantwoordelijkheid om goed voor de aarde te zorgen. In ons hotel zijn we heel bewust bezig met duurzaamheid en circulair denken. Daarom hebben we ook voor Omrin gekozen. Er is geen afvalverwerker in Nederland die zulke hoge rendementen haalt. En wat zij met afval doen vind ik echt mooi. Ze halen er plastic uit, biogas en elektriciteit. Je weet dat het grootste deel van het afval dat er bij ons uitgaat, gewoon weer goed terecht komt. Als hotel zijn we Green Key Goud gecertificeerd, hét keurmerk voor groene en duurzame accommodaties. Het is mede dankzij Omrin dat we dit certificaat mogen voeren.’

Tjitte de Wolf, Hotel Golden Tulip Tjaarda

Afval voorkomen: door educatie en voorlichting
Producthergebruik: kringloopwinkels
Bronscheiding: gft-afval, papier, glas, textiel, kca, grof huishoudelijk afval op milieustraten
Nascheiding restafval: ferro en non-ferro metalen, kunststoffen, drankenkartons, biogas, mineralen (zand, steentjes en dergelijke)
Residuen: verbranden met een hoog energierendement (stoom en stroom) van niet-recyclebaar afval

Afval voorkomen

Afval voorkomen

Onze Estafette kringloopwinkels hebben een belangrijke rol in het voorkomen van afvalstromen. In onze kringloopwinkels verkopen we goederen, soms na een opknapbeurt, die anders in het afval zouden zijn beland. Door bestaande producten een tweede leven te geven, hoeven er minder nieuwe producten gemaakt te worden. Hiermee besparen we grondstoffen en energie.

In 2016 nam de totale aanvoer van goederen naar de kringloopwinkels met bijna 80.000 kg toe ten opzichte van 2015. Ook zijn er iets meer goederen verkocht. Het totale hergebruikspercentage is afgenomen door minder hergebruik van onverkoopbare stromen zoals hout, metalen en textiel. In 2016 is 79% van het ingebrachte materiaal verkocht als product of afgevoerd voor materiaalhergebruik.

 

 

 

Overzicht Estafette Kringloopwinkel

 20152016
Totaal aanvoer  (Kg)2.382.9712.464.643
Verkocht in winkels  (Kg)767.618776.869
Overig hergebruik  (Kg)1.185.8571.169.724
Recycling82,0%79,0%

Educatie en voorlichting

Educatie en voorlichting

Wat is afval, wat zijn grondstoffen en waarom is het zo belangrijk om afval te scheiden? Omrin steekt elk jaar samen met de gemeenten veel energie in voorlichting en educatie. Hiermee willen we de bewustwording van het belang van preventie en afvalscheiding vergroten.

De Himmelwike – Elk voorjaar bindt Omrin samen met basisscholen, gemeenten en woningbouwverenigingen de strijd aan met zwerfafval. We gaan tijdens de Himelwike op pad om zwerfafval in te zamelen én maken leerlingen bewust van zwerfafval en de gevolgen ervan. Tijdens de lessen voorafgaand aan de Himmelwike besteden scholen aandacht aan zwerfafval. Hiervoor zijn onder meer lespakketten van Nederland Schoon gebruikt. In 2016 deden ruim 8.500 leerlingen van basisscholen in de gemeenten het Bildt, Ferwerderadiel, Franekeradeel, Heerenveen, Leeuwarden, Leeuwarderadiel, Littenseradiel, Menameradiel, Ooststellingwerf en Opsterland mee aan de Himmelwike. Op de website www.himmelwike.nl staat meer informatie over de resultaten van de Himmelwike 2016.

Rondleidingen – Het hele jaar (behalve in juli en augustus) verzorgen we rondleidingen op Ecopark De Wierde en bij de ReststoffenEnergieCentrale (REC). We vertellen hier het verhaal van Omrin en maken mensen bewust van het belang van een circulaire economie en hoe mensen hier zelf aan bij kunnen dragen. Alleen al in 2016 leidden we meer dan 1400 belangstellenden rond.

Samen Fryslân Schoon – De gemeenten Harlingen, Franekeradeel, Leeuwarderadeel, Littenseradiel en Vlieland doen mee aan het project Samen Fryslân Schoon. Dit project ontwikkelde de Friese Milieufederatie samen met Omrin. Doel van dit project is preventie van zwerfafval. Dit doen we door jongeren bewust te maken van de gevaren en de gevolgen van restafval. De deelnemende middelbare scholen en basisscholen hebben verschillende activiteiten uitgevoerd, zoals het pimpen van prullenbakken, het maken van een filmpje over zwerfafval, het geven van presentaties en het plaatsen van blikvangers.

Gastworkshops – Een aantal medewerkers van Omrin verzorgde in 2016 negentien gastworkshops voor leerlingen in de groepen 3 tot en met 5 van basisscholen. Het scheiden van afval: “Wat is wat en waar moet het in?” stond centraal in de workshops. De gastworkshops komen voort uit het lesprogramma van Groen Doen op initiatief van Natuur- en Milieu-educatiecentrum Mar en Klif.

Bronscheiding

Bronscheiding

In achttien gemeenten in Friesland en Groningen voert Omrin de inzameling van huishoudelijk afval uit. Dit doen we in opdracht van de gemeenten. Het aantal huishoudens waar Omrin huishoudelijk afval inzamelt, daalde vorig jaar naar circa 176.000. Dit komt omdat de gemeente Súdwest Fryslân de inzameling sinds 2016 zelf uitvoert.

Inzameling

 201420152016
Aantal gemeenten181918
Aantal aansluitingen172.488181.641176.129

Gescheiden inzameling

Voor afvalstromen zoals gft-afval, verpakkingsglas, oud papier en textiel is gescheiden inzameling belangrijk voor een kwalitatief goede recycling. Alleen hierdoor kan Omrin zuivere grondstoffen winnen en hoogwaardig hergebruik van grondstoffen mogelijk maken. Gescheiden inzameling faciliteren we door middel van huis-aan-huis inzameling of brengvoorzieningen zoals glas-, papier- en textielbakken en milieustraten.

 • Groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval); schillen, resten van groenten en fruit, etensresten, vlees- en visresten mogen allemaal in gft-container. Dit afval wordt gecomposteerd en de compost wordt gebruikt in bijvoorbeeld de tuinbouw.
 • Glas; het verpakkingsglas wordt gescheiden op kleur. Het glas wordt verpulverd en verwerkt tot nieuwe flessen en potten.
 • Oud papier; wordt verwerkt tot nieuw papier en karton. De krant van morgen wordt gedrukt op het papier van de krant van gisteren maar ook het doosje van de Samsung 7 wordt gemaakt van gerecycled papier
 • Textiel; al het textiel hoort in de textielcontainer, zelfs knuffels, schoenen en tassen mogen in de textielbak. De draagbare kleding wordt aangeboden voor hergebruik en de niet draagbare kleding (vodden, lappen e.d.) worden tot vezels vermalen. Hierna worden ze teruggebracht naar garens waarvan nieuwe producten worden gemaakt.

 

Meer grondstoffen aan de bron scheiden

Uit de samenstelling van het restafval blijkt dat meer dan de helft bestaat uit componenten die ook gescheiden ingezameld kunnen worden. Onze bedrijvengroep Inzameling en Reiniging ontwikkelde samen met de gemeenten diverse initiatieven om meer grondstoffen aan de bron gescheiden in te zamelen.

Afvaladviseurs –Dit doen we onder meer door afvaladviseurs in te zetten, in 2016 waren twee afvaladviseurs werkzaam. Een afvaladviseur is het aanspreekpunt bij vragen of problemen rond afval. De afvaladviseur controleert daarnaast de aangeboden containers steekproefsgewijs op inhoud en gewicht. Op basis daarvan gaat de adviseur het gesprek aan met burgers. De coach kan bijvoorbeeld bewoners wijzen op scheidingsregels die niet bekend waren. Burgers ervaren dit meestal als informatief en leerzaam.

Proeven

Omrin startte in 2015 meerdere proeven om grondstoffen beter aan de bron te scheiden. Onder meer met het intensiveren van de inzameling van herbruikbare grondstoffen zoals papier, gft-afval en textiel en het apart inzamelen van drankenkartons. De container voor het restafval werd juist minder vaak geleegd (éénmaal in de drie weken).

‘Beter Scheiden, goed voor later’ – De eerste proef die in 2013 begon onder de naam ‘Beter Scheiden, goed voor later’ in de wijk Zuiderburen in Leeuwarden, is medio 2014 geëvalueerd. De bewoners in Zuiderburen zijn herbruikbare grondstoffen beter gaan scheiden. Vooral gft-afval is meer gescheiden aangeboden. Daarnaast nam de totale hoeveelheid restafval significant af. De gemeente koos ervoor om de proef in 2015 voort te zetten en de resultaten mee te nemen in het te ontwikkelen afvalbeleid voor de hele gemeente. In 2016 werd de proef nogmaals geëvalueerd. Op basis daarvan is besloten dat de wijk teruggaat naar een tweewekelijkse inzameling.

Westeinde – In 2015 zijn we in de Leeuwarder wijk Westeinde een proef gestart rondom burgerinitiatief en inzet vanuit de wijk. Een groep wijkbewoners had de opdracht om samen met de gemeente Leeuwarden en Omrin zoveel mogelijk medebewoners te motiveren hun afval goed te scheiden. In 2016 werden verschillende communicatiemiddelen ingezet om de wijk te bereiken. Zo gingen vrijwilligers langs de deuren om een glastas uit te delen en het belang van afvalscheiding toe te lichten. In 2017 worden de resultaten verwacht en gaan we de proef evalueren en afronden.

Groen Groen Grijs – In de gemeente Heerenveen hebben we het inzamelschema als proef aangepast. Hierbij werd de Sortibak niet om de twee maar om de drie weken geleegd. Bewoners werden hierdoor gedwongen om hun afval beter te scheiden en zo min mogelijk restafval in de Sortibak te gooien. De proef is geëvalueerd en is inmiddels ingevoerd als beleid.

Sortibak, Biobak, grondstof scheiden met gemak –  In maart 2016 zijn we gestart met de Sortibak-campagne. Hierbij kregen de grijze en groene container een nieuwe naam: Sortibak en Biobak. Ook kwamen er duidelijker afvalscheidingsregels. De campagne kreeg bekendheid door een informatiepakket dat huis aan huis werd verspreid en door de flitsende commercial. In het eerste jaar van de campagne lag de nadruk op de naamsverandering en de bekendmaking van de duidelijke scheidingsregel. In 2017/2018, ligt de nadruk op het gemak van afval scheiden onder meer met behulp van het Biobakje, de afvalapp, de (ondergrondse) containers, milieustraten en Estafette-winkels.

‘Kleine stapjes kun je thuis al maken’

‘In ons gezin scheiden we consequent ons afval. Uiteraard om te voorkomen dat die container niet te snel vol zit (en dat gaat snel met drie kinderen!). Maar ook omdat ik weet dat je afval beter kunt recyclen wanneer het goed gescheiden wordt. Ik vind het een mooie gedachte dat Omrin van ons groente-, fruit- en tuinafval weer gas maakt. En dat uit restafval weer nieuw plastic wordt gemaakt. We leven in een wegwerpmaatschappij. Soms is het lastig om bewust met spullen om te gaan. Toch proberen we tegenwoordig wat vaker tweedehands spullen te kopen: kleding of een fiets. Ik weet, het zijn kleine stapjes. Maar daar begint het mee, nietwaar?

Lucie Vervat-Sikma uit Waskemeer

Milieustraten

Milieustraten

Omrin beheert elf milieustraten. Van asbest en takken tot grof huishoudelijk en klein chemisch afval. Op deze milieustraten kunnen inwoners verschillende afvalstromen aanleveren.

Onze milieustraten zijn ingericht om het afval zoveel mogelijk gescheiden af te voeren. Onze gekwalificeerde medewerkers bieden hierbij ondersteuning. Een aanpak die in zeer hoge scheidingspercentages resulteert (2016: 88,6%). De totale hoeveelheid afval die burgers bij onze milieustraten brachten, steeg in 2016 met 1300 ton naar 72.636.

Milieustraten

 201420152016
Bezoekers434.673454.770455.922
Hoeveelheden totaal (ton)67.49671.33272.636
Scheidingspercentage88,1%88,2%88,6%

Nascheiding en bewerking

Nascheiding en bewerking

De verwerking van huishoudelijk restafval begint in de scheiding- en bewerkingsinstallatie op Ecopark De Wierde. Hier halen onze installaties zoveel mogelijk nuttig toepasbare materialen uit het restafval: metalen, kunststoffen drankenkartons,  biogranulaat, mineralen (zand en steen) en biogas.

Nascheiding

Omrin past voor haar gemeenten het principe van nascheiding toe. De scheidingsinstallatie in Heerenveen scheidt kunststof verpakkingen machinaal van het huishoudelijk restafval. Op dezelfde manier scheiden we sinds 2015 drankenkartons na. Verder worden ferro- én non-ferrometalen op basis van magnetische eigenschappen uit het restafval gehaald.

Nascheiding materialen

 2014*20152016
Metalenton6.1995.9346.583
Hoeveelheid nagescheiden kunststoffen ton17.625 11.60611.332
Hoeveelheid nagescheiden drankenkartonston332.0512.510

*De hoeveelheden nagescheiden kunsttoffen zijn ten opzichte van 2014 gedaald door gewijzigde opvattingen omtrent het onderscheid tussen kunststof verpakkingen en producten.

 • Sinds 1 januari 2015 worden de drankenkartons in de scheidingsinstallatie in Heerenveen samen met de kunststof verpakkingen uit het huishoudelijk afval nagescheiden. Door technische verbeteringen in de nascheiding nam het tonnage in 2016 met 25% toe.
 • Kunststof verpakkingen en drankenkartons uit bron- en nascheiding moeten volgens landelijke regels voldoen aan gespecificeerde criteria (DKR-normen). Uit de nascheiding worden folies direct afgevoerd naar DKR-gecertificeerde recyclers. Het kunststof verpakkingsafval dat overblijft, bestaat vooral uit harde kunststoffen zoals flessen en flacons. Deze worden nagesorteerd in stromen die in overeenstemming zijn met de DKR-normen.
 • Omrin bereidt met enkele partners de bouw voor van een Kunststof Sorteer Installatie (KSI) in Heerenveen. De bouw start naar verwachting in 2017. (zie ook artikelen)
 • In de scheidings- en bewerkingsinstallatie wordt een deel van het restafval gewassen. Deze ‘inerte’ stromen worden toegepast in onder andere de wegenbouw. Organisch materiaal uit het restafval wordt vergist voor de productie van biogas.
 • Op Ecopark de Wierde bewerken we diverse afvalstromen en voeren deze af naar diverse verwerkers. Afgedankte elektronische en elektrische apparatuur worden bijvoorbeeld voor Wecycle gesorteerd en afgevoerd naar gespecialiseerde recyclingbedrijven.

Energieproductie uit afval

Energieproductie uit afval

Na de scheiding en de bewerking van het restafval blijft er een stroom niet-herbruikbaar afval over. Uit deze afvalstroom haalt Omrin zoveel mogelijk duurzame energie. Dit doen we in de ReststoffenEnergieCentrale (REC) in Harlingen en op Ecopark de Wierde.

ReststoffenEnergieCentrale (REC)

Het niet herbruikbare brandbare afval gaat sinds 2011 naar de ReststoffenEnergieCentrale (REC) in Harlingen. We verbranden het overgebleven afval en wekken hiermee stoom op. Deze stoom wordt omgezet in elektriciteit en warmte ter vervanging van fossiele brandstoffen. Ook wordt de warmte gebruikt voor het drogen van zout. Afval is daarmee in Fryslân een grote bron van duurzame energie.

Vergisting en biogas

Ook op Ecopark De Wierde zetten we afval om in energie. Een derde van het huishoudelijk restafval bestaat uit organisch afval dat eigenlijk thuishoort bij het gft-afval. Onze scheidingsinstallatie zeeft dit organisch materiaal eruit. Dit materiaal vergisten we. Het biogas dat hierbij vrijkomt, zetten we om in elektriciteit en warmte.

In 2016 bereikten we een nieuw mijlpaal met de ingebruikname van de groengasinstallatie. Dankzij de installatie zijn we in staat om biogas uit onze vergistingsinstallatie en het stortgas van de stortplaats op te werken tot aardgaskwaliteit: groengas. Dit gas voeren we in op het aardgasnet en leveren we aan het aardgastankstation op Ecopark De Wierde. Hiermee sloten we opnieuw een prachtige kringloop. Onze inzamel- en transportvoertuigen rijden op brandstof, gewonnen uit het afval dat ze zelf hebben ingezameld

De groengasinstallatie kan maximaal 14 miljoen m3 groengas per jaar produceren, voldoende voor het gebruik van zo’n 10.000 huishoudens. Ook wordt een deel van het biogas nog gebruikt voor de productie van elektriciteit en warmte voor de installaties en gebouwen op Ecopark De Wierde.

 

“Schreeuw het van de dijken”

De groengasinstallatie is vrijdag 9 december officieel in gebruik gesteld door ZKH Prins Carlos de Bourbon de Parme.

“In de natuur is geen afval. Geen molecuul wordt verkwist. Daar kan de mens een voorbeeld aan nemen. Energie uit afval is er zo eentje. De noodzaak om nu te handelen wordt keer op keer aangetoond. De beelden die we zien zijn verontrustend. We kunnen onze wereld nog redden, door de processen te verduurzamen. Dat kan en moet op veel terreinen. Als je er bijvoorbeeld voor zorgt dat je eigen voertuigen op groengas rijden, zoals hier bij Omrin, dan maak je dat proces qua duurzaamheid en circulair ook al waar. Dat is een waardevolle direct toepasbare innovatie, die niet blijft hangen in een experiment. Gewoon doen!”

“In Friesland gebeurt zoveel goeds op het gebied van een circulaire economie. Ik ben onder de indruk van de innovatiekracht. De verschillende partners die hier denken én doen. Maar alsjeblieft: blijf hier niet zo bescheiden en schreeuw het van de dijken!”

Energieproductie uit afval

De onderstaande tabel geeft de totale hoeveelheid energie uit installaties van Omrin weer die nuttig wordt toegepast, verminderd met de energie die in het productieproces is gebruikt. De totale elektriciteitsproductie in 2016 van beide locaties is goed voor ruim 40.000 huishoudens. Een lichte stijging ten opzichte van het voorgaande jaar.

Energieproductie uit afval

 201420152016
Geproduceerde elektriciteit uit afvalMwh139.222131.710132.469
Geproduceerd Groengras uit afvalM3--2.101.757
Nuttig toegepaste warmte bij derdenMwh459.036476.783500.583
Nuttig toegepaste energie uit afvalPJ1,601,521,82
Huishoudens elektriciteitsverbruikAantal42.18939.91240.142

Storten

Storten

Huishoudelijk afval wordt niet meer gestort. Er zijn echter nog een aantal niet-recyclebare en niet-brandbare afvalstoffen waarvoor storten de enige verantwoorde wijze van verwerking is, zoals asbest, vervuild slib en vervuilde grond.

Storten

 201420152016
Hoeveelheid gestort afval in tonton116.324184.131140.488

Totaalbeeld huishoudelijk afval

Totaalbeeld huishoudelijk afval

Dankzij de combinatie van bron- en nascheiding realiseren we hoge scheidingspercentages. Het totale afvalscheidingspercentage kwam in 2016 uit op 70%: een stijging van 5,3 % in vergelijking met vorig jaar.

De onderstaande tabel geeft de hoeveelheid huishoudelijk afval weer die per inwoner in Friese gemeenten is gescheiden (de Waddeneilanden zijn hierbij buiten beschouwing gelaten). Het totale aanbod van huishoudelijk gescheiden en ongescheiden afvalstromen bleef ten opzichte van 2015 vrijwel gelijk  (414 kilogram per inwoner in 2016 ten opzichte van 415 in 2015).

De bronscheiding is iets gestegen: 221 kg per inwoner, tegen 218 kg in 2014. Het resultaat van nascheiding en vergisting steeg flink van 50 naar 68 kg per inwoner. Het nascheiden van afval levert in dit geval nog 35% van deze kilo’s op. Afval dat andere afvalverwerkers verbranden wordt bij ons een duurzame grondstof.

 

Componenten  Bronscheiding Nascheiding en vergisting SBI Brandbaar residu Totaal % Bron- en nascheiding
gft-afval 126
oud papier en karton 61
glas 19
kringloopspullen 5
textiel 5
AEEA 5
nascheiding/wassing/vergisting:
– metalen 7
–  kunststoffen 12
– drankenkartons 3
– biogas 9
– biogranulaat 23
– mineraal 14
overig brandbaar restafval 125
Totaal 221 68 125 414 70%

Dienstverlening openbare ruimte

Dienstverlening openbare ruimte

In diverse Friese en Groningse gemeenten verzorgt Omrin ook (een gedeelte van) het beheer van de openbare ruimte. Dit varieert van onkruidbestrijding met behulp van heet water tot gladheidbestrijding en het vegen van straten en stoepen.

 Onkruidbestrijding

Nu geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruikt mogen worden is de onkruidbestrijding met behulp van heet water een goed alternatief. Omrin is al een aantal jaren bezig met deze methode en verzorgt dit inmiddels in 11 gemeenten in Friesland en Groningen. Door het onkruid met water van 110 graden te besproeien wordt dit tot in de wortel gedood.

Gladheidbestrijding

In de gemeente Leeuwarden wordt sinds 2016 gladheid op de fietspaden bestreden met pekelwater. Hierdoor zijn de fietspaden schoner en beter begaanbaar.

 

‘Gladheidsbestrijding met pekelwater is veiliger én beter voor het milieu’

‘De winter is voor ons het seizoen van de gladheidsbestrijding. Ik vind dat mooi werk. Je zorgt voor veiligheid en je weet dat veel mensen in die periode op mij en mijn collega’s rekenen. Sinds vorig jaar strooien we niet meer traditioneel zout op fietspaden, maar behandelen we die paden met een combinatie van pekelwater en borstelen. Dit systeem werkt veel efficiënter omdat pekelwater zich sneller met ijs vermengt. De gladheid is hierdoor snel weg, je ziet het meteen. Daarnaast hebben we veel minder zout nodig en komt er dus minder zout in het milieu terecht. Dubbele winst dus. Ja, ik ben er best trots op dat we als één van de eersten van Nederland met dit systeem mogen werken.’

Gert Jan ter Horst is gladheidsbestrijder bij Omrin