Financiële kerncijfers

Financiële kerncijfers

Omrin is de handelsnaam van twee NV’s: Afvalsturing Friesland NV en NV Fryslân Miljeu. De financiële kerncijfers van beide bedrijven worden in onderstaande tabellen weergegeven. De cijfers zijn in € 1.000,-.

 

Kerncijfers Afvalsturing Friesland NV

 201420152016
Omzet86.70386.003 88.414 
Bedrijfsresultaat (EBIT) 3.4074.898 5.462
Nettoresultaat 1.760-1.169 1.330
Balanstotaal226.523226.350 225.592
Eigen vermogen41.93943.108 44.721
Solvabiliteit18,5%19,0% 19,8%
Investeringen5.37014.26616.516

Kerncijfers NV Fryslân Miljeu

 201420152016
Omzet27.29329.14730.470
Bedrijfsresultaat (EBIT)1.7382.1691.744
Nettoresultaat1.1331.6351.116
Balanstotaal24.39423.18024.283
Eigen vermogen5.7966.9707.412
Solvabiliteit23,8%30,0%30,5%
Investeringen2.8232.9044.059

Ontwikkeling tarieven

Ontwikkeling tarieven

De aandeelhoudende gemeenten van Afvalsturing Friesland NV stellen jaarlijks de tarieven voor de twee belangrijkste afvalstromen, (grof) huishoudelijk restafval en gft-afval, vast. De Friese gemeenten betalen een uniform tarief waarin naast afvalverwerking ook de kosten voor overslag en transport zijn opgenomen. In de tabel is de ontwikkeling van de tarieven per ton afval aangegeven (bedragen in euro’s).

Ontwikkeling tarieven

 201420152016
Verwerkingscomponentrestafval75,0065,0065,00
Uniform tarief restafval90,0080,0080,00
Uniform tarief GFT59,5060,5059,50

RWS Water, Verkeer en Leefomgeving voert jaarlijks een benchmark uit waarin de verwerkingstarieven van de verschillende installaties in Nederland met elkaar worden vergeleken. In 2016 bedroeg het gemiddelde verwerkingstarief in deze benchmark € 79 per ton. In 2016 was het tarief van Afvalsturing Friesland € 65 per ton. In 2017 is dit gelijk gebleven. De tarieven zijn exclusief fiscale heffingen.