Opleiding en training

Opleiding en training

Samenleving, werk en werkomgeving: ze veranderen sneller dan ooit. Jezelf blijven ontwikkelen is daarom belangrijk. Bij Omrin vinden we dat ‘leren en opleiden bij Omrin’ duurzaam moet zijn. Dit bereiken we niet door onze mensen alleen maar meer en meer cursussen aan te bieden. We willen dat er verbinding is tussen de organisatie, de mensen die er werken en de veranderingen in de (werk)omgeving. We hebben continu aandacht voor de ontwikkeling van onze medewerkers, maar we willen wel dat die effectief is en blijft.

Leren en opleiden bij Omrin

Duurzame ontwikkeling kent twee kanten. Zo zijn we als organisatie verantwoordelijk om de inzetbaarheid van medewerkers te bewaken, te faciliteren en te borgen (beschermen). Daarnaast is het van belang om medewerkers zelf verantwoordelijk te maken voor hun inzetbaarheid in termen van vitaliteit, competenties en motivatie. Door medewerkers eigenaarschap te geven bij ‘leren en opleiden bij Omrin’, ontstaat een duurzame verbinding tussen medewerker en organisatie en omgekeerd.

 

 

 

 

Opleidingsbeleid

Met ons opleidingsbeleid willen we de continuïteit van Omrin waarborgen, de competenties van medewerkers vergroten en medewerkers flexibel(er) en breder inzetbaar maken. Deze ambities vertalen we onder meer in loopbaanpaden, opleidingsprofielen en in het persoonlijk opleidingsplan (POP) van iedere medewerker. In 2016 hebben we onder meer de volgende opleidingen en trainingen gegeven of in gang gezet:

 • Trainingen in het kader van Richtlijn Vakbekwaamheid (Code 95)
 • Arbo- en Veiligheidsopleidingen (VCA en specifieke deskundigheid trainingen)
 • Vak- en functiegerichte opleidingen (VAPRO, planner, teamleider)
 • Vitaliteit, gezondheid en leefstijl
 • Leiderschapsontwikkeling m.b.t. duurzame Inzetbaarheid van medewerkers, speciaal gericht op het bieden van de juiste handvatten aan leidinggevenden om zelf aan de slag te gaan met de Duurzame Inzetbaarheid van het team.
 • AMBOR (beroepsopleiding Afval, Milieu en Beheer Openbare Ruimte waarmee een erkend Mbo-diploma kan worden behaald)
 • Omgaan met Verslavingen
 • Omgaan met Agressie

Personeel in cijfers

Personeel in cijfers

Personeel

 201420152016
Aantal medewerkers (FTE)379378369
Aantal medewerkers (headcount)402399392
Gemiddelde leeftijd47,247,548,1
Medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd94%93%95%
Medewerkers met een contract voor bepaalde tijd6%7%5%

 

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid

De gemiddelde leeftijd van de medewerkers bij Omrin stijgt geleidelijk. Mede door de stijgende pensioenleeftijd verwachten we dat deze trend zich de komende jaren voortzet. Omrin voert een beleid dat er op gericht is om medewerkers gezond en goed inzetbaar de pensioengerechtigde leeftijd te laten bereiken. Om de inzetbaarheid van medewerkers te vergroten voeren we diverse activiteiten uit:

 • Aandacht voor een vitale organisatie
 • Beschikbaar stellen van fysiotherapie en stressmanagement door de werkgever
 • Vitaliteitsweek en -jaar waarin aandacht voor het belang van bewegen en gezonde voeding
 • Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling
 • Levensfase bewust personeelsbeleid

Omrin biedt medewerkers periodiek een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan. Dit onderzoek is erop gericht om de risico’s die het werk voor de gezondheid van de werknemers met zich meebrengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Na de eerste reeks PMO’s (2011 t/m 2014) zijn uit de groepsresultaten onder andere de volgende conclusies te trekken:

 • Er is sprake van een daling van het werkvermogen van medewerkers door leefstijl gebonden aandoeningen
 • De werk gerelateerde fysieke klachten zijn relatief hoog
 • Herstelbehoefte neemt vanaf 50+ aanzienlijk toe

Deze conclusies vragen om concrete maatregelen. Om ervoor te zorgen dat iedereen zijn werk gezond en met plezier kan blijven doen, richt Omrin zich op de vitaliteit van haar medewerkers. Vitaliteit is immers van belang voor zowel de werkgever als voor de werknemer. Vitaliteit kan ervoor zorgen dat een medewerker zijn werk met plezier kan blijven doen. Vitaliteit gaat over meer bewegen, goede eetgewoonten, ontspanning, maar ook over assertiviteit op het werk, stress, keuzes maken en grenzen stellen. Ook werkinstructies en duidelijke protocollen kunnen zorgen voor meer vitaliteit en behoud hiervan.

Omrin streeft ernaar dat iedereen tot aan het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd vitaal, gezond en met plezier aan het werk is. Om dit te kunnen realiseren wordt een actief personeelsbeleid gehanteerd. Het structureel aanbieden van het PMO is onderdeel van dit actieve personeelsbeleid. Het geeft Omrin een goed inzicht in de mogelijke risico’s ten aanzien van het (langdurig) uitvallen van medewerkers. Daarnaast geeft het medewerkers inzicht in het eigen werkvermogen/inzetbaarheid en persoonlijke beïnvloedbare gezondheid en fitheid.

Andere onderdelen van het personeelsbeleid in het kader van duurzame inzetbaarheid in 2015 zijn geweest:

 • Vitaliteitsweek en -jaar
 • Het uitgeven van de gids Omrin in Beweging
 • Het sluiten van rookruimtes
 • Aanbieden bedrijfsfysiotherapie, bedrijfsmaatschappelijk werk en leefstijlprogramma inclusief voedingsadvies
 • Vakgerichte opleidingen
 • Trainen leidinggevenden in duurzame inzetbaarheid
 • Ontwikkelen van interventiekaart
 • Draagvlak creëren (betrokkenheid creëren door positieve communicatie en laten deelnemen van medewerkers in project- en werkgroepen)

In 2016 zal het functionerings- en beoordelingsformulier worden aangevuld met vragen aan de medewerker over duurzame inzetbaarheid. De vragen hebben betrekking op:

 • Gezondheid en energie
 • Kennis en vaardigheden (POP)
 • Motivatie en betrokkenheid

‘Vitale mensen maken een vitale organisatie’

‘Omrin wil een vitale organisatie zijn. Onder meer door mensen optimaal in te zetten en ervoor te zorgen dat iedereen dit duurzaam kan doen. We besteden daarom steeds meer aandacht aan duurzame inzetbaarheid; waarbij gezondheid, vaardigheden en motivatie voorop staan. Zo zijn we in gesprek met leidinggevenden: wat speelt er in hun teams en hoe maken we gezondheid en leefstijl bespreekbaar? Dan hebben we het over fysieke én mentale gezondheid. De werkgroep Vitaliteit organiseert activiteiten zoals de tienduizend-stappencompetitie. Gezond, maar ook om met elkaar plezier te hebben. De noodzaak voor duurzame inzetbaarheid is er. Niet alleen vanuit de werkgever, maar ook vanuit de werknemer. ‘Ik moet langer door en hoe zorg ik ervoor dat ik over tien jaar ook nog fit voor het werk ben?’ Samen proberen we hier een antwoord op te vinden.’

Annemieke Kroeze,
preventie & verzuim adviseur Omrin

Gezond en veilig werken

Gezond en veilig werken

Een belangrijk punt in ons personeelsbeleid is gezond en veilig werken. Gezonde en veilige arbeidsomstandigheden dragen eraan bij dat medewerkers minder vaak ziek zijn of arbeidsongeschikt worden. Gedurende 2015 hebben we volop aandacht besteed aan dit thema. In samenwerking met de Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden, Veiligheid en Milieu (KAVM) organisatie is meer inhoud gegeven aan de bijeenkomsten rond dit thema bij de verschillende bedrijfsonderdelen.

Gezondheid

Naast aandacht voor veiligheid is fysieke en mentale gezondheid belangrijk. Omrin biedt medewerkers middelen en mogelijkheden om gezond aan het werk te zijn en te blijven. Voorbeelden hiervan zijn het Vitaliteitsjaar met als start de vitaliteitsweek en de bedrijfsfysiotherapeut die behandelt, preventief advies geeft en werkplekonderzoeken uitvoert. Tijdens de vitaliteitsweek is er extra aandacht voor onderwerpen als een gezond gewicht en voeding, beweging (bootcamp-training) of andere zaken die de gezondheid bevorderen zoals wandelen.

Om ervoor te zorgen dat mensen ook mentaal gezond blijven willen we meer aandacht geven aan werkdruk en werkstress en goed slapen.

 

 

 

 

 

Arbeidsomstandigheden en veiligheid

Omrin is zich bewust van het belang van een goede arbeidsomstandigheden. We werken hier serieus aan door middel van bijvoorbeeld risico-inventarisaties en -evaluaties, het verschaffen van persoonlijke beschermingsmiddelen, functioneringsgesprekken en verzuimbeleid. Ook tijdens de introductie van medewerkers hebben we veel aandacht voor de arbeidsomstandigheden. Door de belasting van de werkzaamheden in balans te houden met de belastbaarheid van de medewerker, voorkomt Omrin zoveel mogelijk stress-symptomen of uitval door stress.

De afdeling P&O is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het introductiebeleid en in- werkprogramma. De Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden, Veiligheid en Milieu (KAVM) organisatie is verantwoordelijk voor alle KAVM-aspecten; zowel voor de inhoud, de kwaliteit en de voortgang daarvan.

Onze richtlijn is: ‘We werken veilig of we werken niet’. Dat betekent in praktijk dat de maatregelen uit de Arbocatalogus voor de afvalbranche als uitgangspunt zijn genomen voor veilig werken. In voorkomende gevallen wordt maatwerk geleverd.

Om bijvoorbeeld valgevaar bij het werken op hoogte te verminderen zijn in 2016 veiligheidslijnen geïnstalleerd bij de werk- en wasplaatsen voor vrachtwagens. Op Ecopark De Wierde zijn aanhaakpunten gerealiseerd in de scheiding- en bewerkingsinstallatie en zijn valharnessen aangeschaft, zodat onderhoudswerkzaamheden veilig worden uitgevoerd. Bij de REC zijn nieuwe voorzieningen getroffen bij de stortgaten om valgevaar en incidenten tijdens het lossen van afval te voorkomen.

Verzuim

Verzuim

Het doel voor 2016 was een verzuimpercentage behalen van 4,0% of lager. Hoewel het aantal ziekmeldingen daalde, haalden we het streefpercentage niet: het gemiddelde verzuimpercentage bedroeg 5,4 %. Onze ambitie om het ziekteverzuim te verlagen blijft. Met behulp van inzetbaarheidsgesprekken, verzuimbegeleiding door leidinggevenden, het proactief inzetten van arbo-arts, arbeidsdeskundige en meer aandacht voor gezondheid en veiligheid, willen we het ziekteverzuim zo laag mogelijk houden.

 

Verzuim

 201420152016
Aantal ziekmeldingen394428406
Percentage4,14,85,4

Bijzondere arbeidsplaatsen

Bijzondere arbeidsplaatsen

Omrin vindt het belangrijk om mensen mogelijkheden te bieden voor het volgen van een opleiding en het opdoen van werkervaring. Samen met gemeenten geven we invulling aan deze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit doen we onder meer door leerwerkplaatsen aan te bieden. Hieronder vallen ook posities die gereserveerd worden in het kader van de participatiewet die sinds 2015 geldt. In 2016 kende Omrin de volgende bijzondere arbeidsplaatsen:

 • Vrijwilligersbanen
 • Samenwerking met sociale werkvoorzieningsbedrijven
 • Stageplaatsen
 • Leer/werkplaatsen en/of beroeps- begeleidend leren
 • Taakgestraften
 • Textielsorteercentrum

In totaal bood Omrin in 2016 bijzondere arbeidsplaatsen voor ongeveer 250 mensen. De plaatsen zijn verdeeld over zeven locaties. Bij de kringloopwinkels van Estafette is een groot aantal vrijwilligers actief, veelal mensen die met behoud van uitkering weer aan de slag kunnen.

Risico- inventarisaties en evaluaties

Risico- inventarisaties en evaluaties

Elk bedrijf is vanuit de Arbowet verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van medewerkers en derden op eigen terrein. Bij de activiteiten van Omrin worden daarom risico-inventarisaties en –evaluaties (RI&E) uitgevoerd.

RI&E’s 2016

RI&E’s voeren we één keer per vier jaar uit en bij wijzigingen. In dit laatste geval kan het gaan om het betrekken van een nieuwe locatie, een aanpassing van een bestaande locatie of de wijziging van een proces of activiteit. In 2016 hebben we RI&E’s uitgevoerd voor:

 • de activiteiten op de stort en het terrein van Ecopark De Wierde
 • inzamelen bedrijfsafval, transport en overslaan Regionaal Sorteercentrum.

Gevaarlijke situaties en (bijna-) ongevallen

Gevaarlijke situaties en (bijna-) ongevallen

Naast melding van ongevallen, stimuleert Omrin de melding van bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties. Hiermee maken we risico’s beter inzichtelijk om waar nodig preventieve maatregelen te nemen om ongevallen te voorkomen. Vanaf 2015 worden bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties afzonderlijk gerapporteerd.

Onze blijvende aandacht voor het melden van gevaarlijke situaties en (bijna-) ongevallen leidde dit jaar in totaal tot 336 meldingen: 66 meer dan in 2015. In 261 gevallen ging het om een gevaarlijke situatie. Naar aanleiding van deze meldingen voerden we daar waar mogelijk en noodzakelijk aanpassingen door aan organisatie, installaties, gebouwen of terreinen om de veiligheid te vergroten.

Afname ongevallen zonder verzuim

In 2015 zagen we een forse afname van het aantal gemelde ongevallen zonder verzuim. In 2016 bleef het aantal gemelde ongevallen zonder verzuim vrijwel gelijk. Er waren geen ongevallen met blijvend letsel. Het aantal ongevallen met verzuim daalde iets. Het is onze ambitie om het aantal ongevallen met verzuim te laten dalen.

Gevaarlijke situaties en (bijna) Ongevallen

 201420152016
Gevaarlijke situaties189261
Bijna - ongevallen (t/m 2014 inclusief gevaarlijke situaties)2252926
Ongevallen met verzuim476
Ongevallen zonder verzuim814543

De Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad

De OR voerde in 2016 acht maal overleg met de bestuurder. In januari zijn de jaarplannen van de bedrijvengroepen besproken. Binnen de RvC is één lid aanspreekpunt voor de OR. Meestal ontmoeten zij elkaar bij het bespreken van de jaarplannen aan het begin van het jaar. De jaarplannen vormen een leidraad voor de OR om vroegtijdig in te spelen op de toekomstige ontwikkelingen bij de bedrijvengroepen.

In 2016 zijn onder andere de volgende punten ter informatie, advisering, instemming of anderzijds aan de orde geweest.

 • Jaarplannen bedrijvengroepen voor 2016
 • Rapportages privacy en integriteit over 2015
 • Rapportages P&O en vertrouwenspersoon over 2015
 • Regeling Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)
 • Nieuw aandeelhouderschap Afvalsturing Friesland
 • Omrin resultaten Periodiek Medisch Onderzoek (PMO)
 • Jaarrekeningen 2015
 • Omrin strategie 2017 – 2020
 • Evaluatie bedrijfskleding
 • Nieuwe commissaris Afvalsturing Friesland NV
 • Tigra nulmeting belasting van chauffeurs
 • Organisatie-aanpassing van Inzameling & Reiniging
 • Kennismaking met de nieuwe bedrijfsarts
 • Realisatie van de Kunststof Sorteer Installatie (KSI)
 • Initiatief voorstel OR betreffende 13e maand

Na elk directieoverleg is er een poster verspreid waarop het nieuws van de OR in weergegeven wordt.

Integriteit

Integriteit

Omrin staat voor een open en transparante cultuur. We voeren daarom een actief integriteitsbeleid. Integriteit is in onze organisatie een onderwerp dat structureel terugkeert: van directieberaad tot werkoverleg. Het bespreekbaar houden en alert zijn op schending van integriteitsregels draagt bij aan een zo integer mogelijke organisatie.

Integriteitsprotocol en integriteitsconsulent

Het integriteitsprotocol is een onderdeel van het integriteitsbeleid bij Omrin. Dit protocol omvat de gedragsregels die voor alle Omrin-medewerkers gelden bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Binnen Omrin is een integriteitsconsulent aangesteld. Medewerkers kunnen deze consulent om advies en informatie vragen over integriteitszaken.

Klachtencommissie

Medewerkers van Omrin kunnen een klacht bij de externe klachtencommissie integriteit indienen wanneer ze vinden dat er geen of onvoldoende actie is ondernemen tegen een gemelde inbreuk op het integriteitsprotocol. De klachtencommissie bestaat uit drie onafhankelijke leden die geen relatie met Omrin hebben. De commissie beoordeelt klachten en brengt advies uit aan de algemeen directeur van Omrin. De integriteitsconsulent van Omrin ondersteunt de commissie.

Meldingen

In 2016 zijn zes meldingen gedaan van (een vermoeden van) schending van het integriteitsprotocol (in 2015: twee meldingen). Op basis van onderzoek is vastgesteld dat in vijf gevallen daadwerkelijk sprake was van een schending van het protocol en hebben we maatregelen getroffen.

Interne communicatie

In 2016 hebben we regelmatig gecommuniceerd over (de naleving van) het integriteitsbeleid. Onder meer via de reguliere overlegstructuren waarin integriteit een vast onderwerp is. Ook via intranet en nieuwsbrieven brengen we dit onderwerp onder de aandacht van ons personeel. Verder blijven we gebruik maken van de interne communicatiecampagne die is ontwikkeld door onze werkgeversvereniging WENb.