03 Bedrijfsvoering

Omrin streeft naar een duurzame bedrijfsvoering die schoon en veilig is. Dit doen we onder meer door ons elektriciteits- en gasverbruik te reduceren en ons wagenpark te vergroenen. Voor onze bedrijfsprocessen maken we zoveel mogelijk gebruik van elektriciteit en gas dat we uit ons eigen afval halen.

Energieverbruik

Energieverbruik

Op ons hoofdkantoor in Leeuwarden hebben we diverse maatregelen getroffen om ons energieverbruik terug te dringen. We hebben zonnepanelen geïnstalleerd op ons hoofdkantoor en de milieustraten in Damwâld, Stiens en Leeuwarden. De panelen voorzien op deze locaties voor een deel in de elektriciteitsbehoefte. In 2018 produceerden we dankzij de zonnepanelen 22.814 kWh (2017: 22.563).

De onderstaande tabel geeft het totaalverbruik van elektriciteit en aardgas van al onze locaties en installaties weer. Onder installaties verstaan we de ReststoffenEnergieCentrale (Harlingen) en de SBI op Ecopark de Wierde. Onder locaties verstaan we onze vestigingen in Harlingen, Leeuwarden, Heerenveen, de zeven kringloopwinkels en onze tien milieustraten.

De tabel laat zien dat het gasverbruik van de installaties in 2018 hoger was dan in 2017. Deze stijging is vooral toe te schrijven aan een aantal storingen bij de REC. Om onze afspraken met afnemers over de levering van energie na te komen, moesten we extra energie produceren uit gas.

Energieverbruik locaties

 201620172018
Verbruik elektriciteit in KwH1.252.5231.227.5711.204.032
Verbruik aardgas in Nm3210.869215.755259.520

Energieverbruik installaties

 201620172018
Elektriciteitsverbruik installaties in kWh36.647.49640.122.44441.164.084
Gasverbruik installaties in Nm311.434.7248.581.66217.191.778

Omgeving Ecopark De Wierde

Omgeving Ecopark De Wierde

Het inzamelen en verwerken van afval veroorzaakt soms overlast. Bijvoorbeeld door geur, geluid of zwerfvuil. Omrin voert daarom actief beleid om dergelijke situaties en meldingen te voorkomen.

Overleg met omgeving

Minimaal één keer per jaar overleggen we met de directe omgeving van Ecopark De Wierde. Hiervoor nodigen we de Plaatselijke Belangen van Vegelinsoord, Haskerdijken/Nieuwebrug en Oudehaske, de gemeenten De Fryske Marren en Heerenveen en direct omwonenden uit. De vergadering is openbaar.

Tijdens dit overleg bespreken we klachten, oorzaken en oplossingen. Daarnaast informeren we de omgeving over vergunningszaken en plannen die Ecopark De Wierde heeft.

Op 25 januari 2018 en 13 september 2018 hebben we een omwonendenoverleg in combinatie met de begeleidingscommissie gehouden. Sinds 2018 combineren we deze overleggen, omdat tijdens beide overleggen hetzelfde wordt besproken.

Klachtenoverzicht Ecopark De Wierde

 201620172018
Geuroverlast2222
Geluidsoverlast001
Klachten over zwerfafval000
Klachten over vogeloverlast000

Afname geurklachten

In 2018 kregen we drie klachten. In alle gevallen was niet met zekerheid te zeggen of de oorzaak bij Ecopark de Wierde lag: ten tijde van de klachten waren er namelijk geen afwijkingen in de bedrijfsvoering. Met Omgevingsdienst FUMO hebben we afgesproken dat ook klachten die niet direct aan een bedrijf zijn toe te wijzen, wel worden geregistreerd.

Omgeving REC

Omgeving REC

De ReststoffenEnergieCentrale (REC) in Harlingen bevat de nieuwste technieken om brandbare afvalstoffen goed, veilig en milieuvriendelijk te verbranden en hiermee energie te produceren. We hebben hierbij continu aandacht voor het minimaliseren van mogelijke milieueffecten.

Meldingen

De REC meldt afwijkingen van de normale bedrijfsvoering aan de overheid. In 2018 zijn de volgende milieumeldingen naar de provincie Fryslân verstuurd.

Emissieoverschrijdingen
De meeste meldingen hadden betrekking op kleine emissieoverschrijdingen zonder overlast voor de omgeving:

  • Technische storingen (mechanisch en elektrisch) of een kleine overschrijding van de halfuuremissiegrenswaarde HCl (waterstofchloride) en HF (waterstoffluoride) [BK1] in de rookgasreiniging bij normaal bedrijf;
  • CO en CxHy en NOx halfuur-overschrijdingen vanwege stoomlekkage;
  • Verstoppingen in de doseerschroef van (natrium) bicarbonaat veroorzaakten kleine halfuuroverschrijdingen bij met name HCl;
  • Op 1 mei vond tijdens de opstart na de onderhoudsstop een stofemissie (roest)  plaats met een (kleine) stofoverschrijding tot gevolg; Bij de andere inbedrijfstellingen was de stofemissie verwaarloosbaar.

Stoomlekkages

In 2018 werd de REC helaas vijf maal geconfronteerd met een stoomlekkage. In twee gevallen had de stoomlekkage geen invloed op de luchtemissies, omdat beheerst kon worden afgestookt. Driemaal was er geuroverlast voor de omgeving: op 31 mei, 6 oktober en 12 november 2018. Dit leidde tot meerdere klachten. De oorzaak van de lekkage had te maken met de kwaliteit van de ketelwand. Via verschillende kanalen is hierover al gecommuniceerd. In de geplande onderhoudsstop in het voorjaar 2019 wordt dit probleem aangepakt.

Brand onder rooster

Tweemaal is melding gemaakt van brand onder het rooster. Dit werd veroorzaakt door vet uit afval dat in de doorvaltrechters boven op het water bleef drijven. Hierdoor ontstond brand. Dit veroorzaakte rook in het ketelhuis, maar gaf geen overlast voor de omgeving.

 

Emissies REC

Emissies REC

In Nederland moeten Afval Energie Centrales (AEC’s) aan strenge emissie-eisen voldoen. De ReststoffenEnergieCentrale (REC) van Omrin maakt daarom gebruik van state-of-the-art technieken.

Luchtemissies

In 2018 voldeden de luchtemissies van de REC aan alle strenge grenswaarden die op grond van de milieuvergunning gelden. De luchtemissies van de milieuhygiënisch meest relevante componenten (stof, kwik, zware metalen en dioxinen/furanen) zijn bij normaal bedrijf óf niet detecteerbaar (door lagere dan technisch meetbare waarden) óf op zeer laag niveau aanwezig in de gereinigde rookgassen.

 

 

Storingsuren

De vergunning voor het aantal storingsuren bedraagt jaarlijks maximaal 60 uur. In 2018 zijn 28 storingsuren genoteerd volgens de criteria van het Activiteitenbesluit.

Tabel

De onderstaande tabel geeft de emissiewaarden weer waaraan de REC moet voldoen en het gerealiseerde jaargemiddelde. Het gaat om de werkelijke cijfers na de wettelijke correctie. De correctie is uitgevoerd door het bevoegd gezag (Provincie Fryslân). Dit gebeurde aan de hand van correctiepercentages die zijn opgesteld in de Richtlijn Industriële Emissies (2010/75/EU, RIE, of Industrial Emissions Directive, IED).

 

Emissies REC

 Vergund jaargemiddeldeGecorrigeerd Werkelijk
Stof (totaal)<1,5 mg/Nm³<0,00 mg/Nm³
Zoutzuur (HCl)<5 mg/Nm³3,64 mg/Nm³
Stikstofoxiden (NOₓ)<60 mg/Nm³44,29 mg/Nm³
Koolmonoxide (CO)<30 mg/Nm³0,00 mg/Nm³
Zwaveldioxide (SO₂)<10 mg/Nm³0,00 mg/Nm³
Koolwaterstoffen (CxHy)<5 mg/Nm³0,00 mg/Nm³
Kwik (Hg)<5 ug/Nm³0,44 ug/Nm³
Ammoniak (NH₃)<3 mg/Nm³0,33mg/Nm³
Waterstoffluoride (HF)<0,2 mg/Nm³0,00 mg/Nm³
Cadmium en Thalium(Cd en Tl)<0,002 mg/Nm³0.00 mg/Nm³
Zware metalen<0,1 mg/Nm³0,00 mg/Nm³
Dioxinen/Furanen<0,01 ngTEQ/Nm³0,00 ngTEQ/Nm³

Milieu-incidenten

Milieu-incidenten

Onder een milieu-incident verstaan we elke gebeurtenis die afwijkt van de normale bedrijfsactiviteiten waardoor nadelige gevolgen voor het milieu (kunnen) ontstaan. Hieronder volgt een weergave van de geregistreerde milieu-incidenten én een toelichting per milieuaspect.

Milieu-incidenten Omrin

 201620172018
Brand632
Bodem33195
Lucht4510
Geur1532
Water010
Totaal99279

Brand

In 2018 registreerde Omrin twee milieu-incidenten die betrekking hadden op brand. In één geval ging het om een brand in de trechter bij de REC. Deze brand is geblust door de brandweer. Het ontwerp van de trechter is aangepast om brand in de toekomst te voorkomen.

In een ander geval ging het om een brand in een laadbak van een kraakperswagen met oud papier. Op last van de brandweer is de lading ter plaatse gelost en geblust.

Bodem-incidenten

In 2018 nam het aantal bodemincidenten verder af. In vier van de vijf gevallen betrof het hydraulieklekkages van voertuigen op de openbare weg. Deze lekkages zijn direct opgeruimd. Dergelijke lekkages zijn niet helemaal te voorkomen. Dankzij preventief onderhoud aan voertuigen is het aantal incidenten wel flink afgenomen.

Eén melding ging over een oliespoor op een parkeerterrein. Dit terrein was niet aangesloten op een olie/vetafscheider. De olie/diesel was afkomstig uit inzamelvoertuigen. Deze voertuigen werden vanwege ruimtegebrek op dit parkeerterrein geparkeerd. Inmiddels is de parkeervoorziening voor vrachtwagens uitgebreid en aangesloten op een olie/vetafscheider.

Luchtemissies

Het aantal meldingen van luchtemissies nam af tot 0.

Geur

In 2018 waren er twee geurincidenten. Het ging om:

  • één melding in de werkplaats op Ecopark De Wierde over rioollucht van buiten.
  • één ketellekkage bij de REC eind 2018 met geuroverlast tot gevolg. We vervangen in 2019 de ketelwand om lekkages in de toekomst te voorkomen.

Water

Ecopark de Wierde heeft een eigen waterzuiveringsinstallatie. In 2018 is er in geloosd afvalwater van Ecopark De Wierde verhoogde gehalten aan zware metalen, in het bijzonder cadmium aangetroffen. Nader onderzoek vanuit de bevoegde instantie (Wetterskip Fryslân) heeft aangetoond dat Ecopark De Wierde niet de bron van deze verontreiniging is.

 

ARBO en certificatie

ARBO en certificatie

Omrin hanteert een managementsysteem op basis van drie normen: ISO 9001 voor kwaliteit, ISO 14001 voor milieu en OHSAS 18001 voor arbeidsomstandigheden.

Elk jaar beoordeelt een erkende externe certificeringsinstelling ons managementsysteem. Daarnaast voeren we jaarlijks diverse interne audits uit. Deze worden uitgevoerd door hiervoor opgeleide KAVM-adviseurs.

Externe audit 2018: Twee verbeterpunten

De externe audit in februari/maart 2018 betrof een ‘2e opvolg-audit’. De certificerende instelling stelde twee niet kritische verbeterpunten vast. Deze punten zijn opgepakt en door de certificerende instantie als voldoende beoordeeld.

Wagenparkbeheer

Wagenparkbeheer

Omrin wil haar wagenpark verduurzamen!
De komende jaren zetten we daarom ons wagenpark over naar voertuigen die rijden op CNG, LNG of elektriciteit. Elke auto of truck die vervangen wordt, moet op één van deze brandstoffen rijden.

In 2018 wilden we 18 extra voertuigen op duurzame brandstoffen aanschaffen  om ons wagenpark verder te verduurzamen. Het wagenpark van Omrin telde in 2018 109 (2017: 80) bestel- of vrachtwagens die op groengas rijden, 2 vrachtwagens op LNG (2017: 1) en 2 elektrisch aangedreven voertuigen (2017: 1). Dit is een toename van 31 voertuigen.

Omrin kiest altijd bij vervangen wagenpark voor meest duurzame voertuig en techniek In 2018 namen we de grote  veegwagen in gebruik: de eerste van Nederland op groen gas. Omrin beschikt ook over meerdere kleinere veegwagen op groengas.

De omschakeling naar duurzame brandstoffen resulteerde in 2018 in een besparing van 628.000 (2017: 614.000) kilo CO2 ten opzichte van het gebruik van traditionele brandstoffen. Dit komt neer op 2,9 miljoen (2017: 2,8 miljoen) autokilometers (op basis van de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe personenwagens).

Brandstofverbruik voertuigen

 201620172018
Diesel/benzine (liter)1.499.0741.351.3711.338.351
Groen gas (kg)915.7441.040.8571.069.119
Elektriciteit (kWh)4.3639.39214.849
% duurzaam38,00%43,73%44,75%

Schades

Schades

Eén van onze doelstellingen is om materieel- en voertuigschades zoveel mogelijk te voorkomen.

Substantiële daling aantal schades zet niet door.

In 2017 hebben we bij de verzekeraar 30 schades aan voertuigen en werkmaterieel gemeld: achteraf gezien een positieve uitschieter. In 2018 liep het aantal schademeldingen op naar 42. Wanneer we kijken naar het schadeverleden is dit nog altijd geen slecht resultaat. Zeker omdat we wél een daling zagen in kleinere schades die we zelf afwikkelen.

Structurele aandacht voor veiligheid en schades

In de werkoverleggen met personeel hebben we structureel aandacht voor veiligheid en schades. We zetten in om proactief aandacht te vragen voor gezond en veilig werken binnen Omrin. Onze chauffeurs zijn hierbij een belangrijke doelgroep. Verzuim, inzetbaarheid en ergonomie zijn aandachtsgebieden. Deze aandacht heeft positieve invloed op het voorkomen van schades. [BK1]

Opvallende zaken hierbij:

  • We hebben de eerste fase van het onderzoek naar fysieke belasting bij de inzameling met een zijlader afgerond. Op basis van deze rapportage hebben we de eerste stappen genomen in het verbeteren van de voertuigergonomie.
  • We hebben de werkprotocollen ‘in- en uitstappen’ en ‘instellen chauffeursstoel’ opgeleverd. Tigra Leeuwarden heeft de protocollen 1 op 1 toegelicht aan de chauffeurs.

Voor 2019 is het de uitdaging om het aantal schades zo laag mogelijk te krijgen en schades zoveel mogelijk te voorkomen. Veilig werken staat hierbij voorop. Veiligheid voor jezelf en de ander, elke medewerker heeft daarbij een eigen verantwoordelijkheid. Tigra Leeuwarden gaat Omrin hierin ondersteunen en adviseren.