04 Financieel

Financiële kerncijfers

Financiële kerncijfers

Afvalsturing Friesland NV en NV Fryslân Miljeu stellen hun jaarrekening op conform de daarvoor in Nederland geldende normen. Deloitte Accountants gaf na controle voor beide jaarrekeningen een controleverklaring af. De jaarrekeningen zijn besproken in de vergaderingen van de Raden van Commissarissen van de betreffende NV’s. De jaarrekeningen zijn vastgesteld in de beide  aandeelhoudersvergaderingen.

 

Financiële Kerncijfers

Omrin is de handelsnaam van twee NV’s: Afvalsturing Friesland NV en NV Fryslân Miljeu. Onderstaande tabellen geven de financiële kerncijfers van beide bedrijven weer. De cijfers zijn in € 1.000,-.

 

Kerncijfers Afvalsturing Friesland NV

 201620172018
Omzet88.41498.951106.323
Bedrijfsresultaat (EBIT) 5.4629.3707.183
Nettoresultaat 1.3304.0802.026
Balanstotaal225.592208.810202.788
Eigen vermogen44.72148.68050.585
Solvabiliteit19,8%23,3%24,9%
Investeringen16.5166.7268.155

Kerncijfers NV Fryslân Miljeu

 201620172018
Omzet30.47030.57531.588
Bedrijfsresultaat (EBIT)1.7441.7871.793
Nettoresultaat1.1161.1671.192
Balanstotaal24.28324.88724.823
Eigen vermogen7.4127.9088.414
Solvabiliteit30,5%31,8%33,9%
Investeringen4.0593.5463.303

Ontwikkeling tarieven

Ontwikkeling tarieven

De aandeelhoudende gemeenten van Afvalsturing Friesland NV stellen jaarlijks de tarieven vast voor de twee belangrijkste afvalstromen: (grof) huishoudelijk restafval en gft-afval. De Friese gemeenten betalen een uniform tarief. Hierin zijn naast afvalverwerking de kosten voor overslag en transport opgenomen. In de tabel is de ontwikkeling van de tarieven per ton afval aangegeven (bedragen in euro’s).

Ontwikkeling tarieven

 201620172018
Verwerkingscomponentrestafval65,0065,0066,00
Uniform tarief restafval80,0080,0081,00
Uniform tarief GFT59,5060,5061,50

Rijkswaterstaat (RWS), Water, Verkeer en Leefomgeving voert jaarlijks een benchmark uit. Deze vergelijkt de verwerkingstarieven van de verschillende installaties in Nederland. In 2017 bedroeg het gemiddelde verwerkingstarief € 69 per ton. In 2018 was het tarief van Afvalsturing Friesland € 66 per ton. In 2019 steeg dit tarief naar € 67. De tarieven zijn exclusief fiscale heffingen zoals de belasting op het verbranden van afval.