05 Personeelsbeleid

Kernwaarden

Kernwaarden

We vinden het belangrijk dat medewerkers met plezier kunnen werken in een omgeving die afwisselend, uitdagend en veilig is. Bovendien werken we samen actief aan een mooie en schone wereld. Met onze kernwaarden geven we hier invulling aan. De kernwaarden zijn: Innovatief, Verbindend, Professioneel, Verantwoordelijk en  Klantgericht.

In 2018 zijn we gestart met een kernwaarden-traject. Dit doen we samen met medewerkers. ‘Samen zijn we Omrin’: was het vertrekpunt. Iedere medewerker draagt vanuit haar c.q. zijn rol bij aan Omrin en een ieder is een belangrijke schakel in de organisatie die we samen vormen.

Om de missie van Omrin goed uit te voeren, is het belangrijk dat alle medewerkers binnen Omrin weten welke vijf kernwaarden we hebben. Deze kernwaarden beschrijven wat ons bijzonder maakt. En deze waarden leiden tot gedrag dat in lijn is met onze strategie.

 

Opleiding en training

Opleiding en training

Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat Omrin steeds doelgerichter en efficiënter moet werken. We willen al onze medewerkers hierop toerusten. We hebben daarom continu aandacht voor de ontwikkeling van onze medewerkers.

Leren en opleiden bij Omrin

Duurzame ontwikkeling kent twee kanten. Het is onze verantwoordelijkheid om de inzetbaarheid van medewerkers te bewaken, te faciliteren en te borgen (beschermen). Maar we willen medewerkers ook verantwoordelijk maken voor hun inzetbaarheid. Door dit eigenaarschap realiseren we een duurzame verbinding tussen medewerker en organisatie. Duurzame inzetbaarheid levert iets op voor alle betrokkenen: voor de organisatie én voor de mensen die bij Omrin werken.

Opleidingsbeleid

Met ons opleidingsbeleid willen we de continuïteit van Omrin waarborgen, de competenties van medewerkers vergroten en medewerkers flexibel(er) en breder inzetbaar maken. Deze ambities vertalen we in loopbaanpaden, opleidingsprofielen en in het persoonlijk opleidingsplan (POP) van iedere medewerker. In 2018 hebben we de volgende opleidingen en trainingen gegeven of in gang gezet:

 • Trainingen in het kader van Richtlijn Vakbekwaamheid (Code 95)
 • Arbo- en Veiligheidsopleidingen (VCA en specifieke deskundigheid trainingen)
 • Vak- en functiegerichte opleidingen (operator, planner, teamleider)
 • Vitaliteit, gezondheid en leefstijl
 • Leiderschapsontwikkeling m.b.t. duurzame Inzetbaarheid van medewerkers, speciaal gericht op het bieden van de juiste handvatten aan leidinggevenden om zelf aan de slag te gaan met de Duurzame Inzetbaarheid van het team.
 • AMBOR (beroepsopleiding Afval, Milieu en Beheer Openbare Ruimte waarmee een erkend Mbo-diploma kan worden behaald)
 • Omgaan met verslavingen
 • Omgaan met agressie

AMBOR

Omrin faciliteert de beroepsopleiding voor Afval, Milieu en Beheer Openbare Ruimte (Ambor). Dit is een vakgerichte opleiding voor professionele afvalinzameling, beheer van de openbare ruimte, milieustraten en straatreiniging. Op 27 maart 2017 ontvingen de eerste zestien deelnemers van Omrin en twee deelnemers van de gemeente Eemsmond het diploma MBO2-Afvalbeheer. In Maart 2018 is het diploma uitgereikt aan 11 medewerkers van Omrin  In 2019 starten  we met Ambor 3 waaraan vier Omrin medewerkers deelnemen.

Personeel in cijfers

Personeel in cijfers

Personeel

 201620172018
Aantal medewerkers (FTE)369372390
Aantal medewerkers (headcount)392396414
Gemiddelde leeftijd48,147,747,6
Medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd95%93%86%
Medewerkers met een contract voor bepaalde tijd5%7%14%

 

Duurzame inzetbaarheid, Omrin Energie(k) werkgever

Duurzame inzetbaarheid, Omrin Energie(k) werkgever

In ons personeelsbeleid hebben we volop aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Dit doen we om de continuïteit van de organisatie en de bedrijfsresultaten te borgen. Omrin is ervan overtuigd dat duurzame inzetbaarheid bijdraagt aan:

 •  een werkklimaat waarin iedere individuele medewerker zich veilig, gemotiveerd en uitgedaagd voelt;
 • medewerkers die elke dag met plezier naar hun werk gaan;
 • inzetbare medewerkers, nu en in de toekomst, binnen of buiten Omrin;
 • een gezonde toekomst voor onze organisatie en onze medewerkers;
 • medewerkers die vitaal, in balans en veerkrachtig zijn.

Gezond en goed inzetbaar naar de pensioengerechtigde leeftijd

De gemiddelde leeftijd van de medewerkers bij Omrin stijgt geleidelijk. Dit komt mede door de stijgende pensioenleeftijd.

We voeren daarom beleid dat er op gericht is om medewerkers gezond en goed inzetbaar de pensioengerechtigde leeftijd te laten bereiken. Om de inzetbaarheid van medewerkers te vergroten, voerden we in 2018 diverse activiteiten uit:

 • Aandacht voor een vitale organisatie;
 • Beschikbaar stellen van fysiotherapie en stressmanagement door de werkgever;
 • PMO en aanbieden vervolgacties; dit geeft Omrin inzicht in de mogelijke risico’s rond het (langdurig) uitvallen van medewerkers.
 • Voeren van inzetbaarheidsgesprekken met leidinggevenden en medewerkers;
 • Werkplekonderzoeken en specifieke vervolgacties per bedrijvengroep;
 • Aanbieden inzetbaarheidsspreekuur van de bedrijfsarts;
 • Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling;
 • Levensfasebewust personeelsbeleid.

Gezond en veilig werken

Gezond en veilig werken

In ons personeelsbeleid hebben we volop aandacht voor gezond en veilig werken. Gezonde en veilige arbeidsomstandigheden dragen eraan bij dat medewerkers minder vaak ziek zijn of arbeidsongeschikt worden.

Gezondheid

Omrin biedt medewerkers mogelijkheden om gezond aan het werk te zijn en te blijven. Denk aan de bedrijfsfysiotherapeut die behandelt, preventief advies geeft en werkplekonderzoeken uitvoert. Om ervoor te zorgen dat mensen ook mentaal gezond blijven, hebben we aandacht voor thema’s als werkdruk, werkstress en goed slapen.

Arbeidsomstandigheden en veiligheid

Omrin is zich bewust van het belang van goede arbeidsomstandigheden. We werken hieraan door middel van:

 • risico-inventarisaties en -evaluaties;
 • het beschikbaarstellen van persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • functioneringsgesprekken en verzuimbeleid.

Tijdens de introductie van nieuwe medewerkers besteden we aandacht aan de arbeidsomstandigheden. We stimuleren een goede balans tussen de belasting en de belastbaarheid van medewerkers. Hierdoor willen we stresssymptomen of uitval door stress voorkomen. De afdeling P&O is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het introductiebeleid en inwerkprogramma.

De Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden, Veiligheid en Milieu (KAVM) -organisatie is verantwoordelijk voor alle KAVM-aspecten; inhoud, kwaliteit en voortgang. Onze richtlijn is: ‘We werken veilig of we werken niet’. Dat betekent in de praktijk dat de maatregelen uit de Arbo-catalogus voor de afvalbranche als uitgangspunt zijn genomen voor veilig werken. In voorkomende gevallen wordt maatwerk geleverd.

Sociale Veiligheid

We willen dat onze medewerkers in een sociaal veilige omgeving kunnen werken. Daarom hebben we in 2018 de Stichting Keurmerk Sociale Veiligheid (SKSV) ingezet voor een veiligheidsschouw. De SKSV heeft ons geadviseerd hoe we verbale en fysieke agressie tegen onze medewerkers kunnen voorkomen. Aan de hand van deze adviezen gaan we medewerkers, leidinggevenden voorlichten, instrueren en begeleiden.

Verzuim

Verzuim

Het doel voor 2018 was een verzuimpercentage van 4,0% of lager. Hoewel het aantal ziekmeldingen daalde, haalden we dit streefpercentage niet. Het gemiddelde verzuimpercentage in 2018 bedroeg 4,7 %. Onze ambitie blijft om het ziekteverzuim te verlagen. Dit doen we met behulp van: inzetbaarheidsgesprekken, verzuimbegeleiding door leidinggevenden, proactieve inzet van arbo-arts, arbeidsdeskundigen en meer aandacht voor gezondheid en veiligheid.

Verzuim

 201620172018
Aantal ziekmeldingen406347412
Percentage5,44,64,7

Bijzondere leer-werkplekken

Bijzondere leer-werkplekken

We vinden het belangrijk om mensen mogelijkheden te bieden voor het volgen van een opleiding en het opdoen van werkervaring bij Omrin. Dit doen we onder meer door leerwerkplaatsen aan te bieden. Hieronder vallen ook posities die gereserveerd worden in het kader van de Participatiewet die sinds 2015 geldt. In 2018 kende Omrin de volgende (bijzondere) leer-werkplekken:

 • Vrijwilligersbanen;
 • Samenwerking met sociale werkvoorzieningsbedrijven;
 • Stageplaatsen;
 • Leer/werkplaatsen en/of beroeps- begeleidend leren;
 • Taakgestraften;
 • Textielsorteercentrum.

In totaal bood Omrin in 2018 (bijzondere) leer-werkplekken voor ongeveer 400 mensen. Deze zijn verdeeld over zeven locaties. Bij de kringloopwinkels van Estafette is een groot aantal vrijwilligers actief; veelal mensen die met behoud van uitkering weer aan de slag kunnen.

Risico- inventarisaties en evaluaties

Risico- inventarisaties en evaluaties

Elk bedrijf is vanuit de Arbowet verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van medewerkers en derden op het eigen terrein. Bij de activiteiten van Omrin worden daarom risico-inventarisaties en –evaluaties (RI&E) uitgevoerd.

 

 

RI&E’s 2018

RI&E’s voeren we één keer per vier jaar uit én bij wijzigingen. In dit laatste geval kan het gaan om het betrekken van een nieuwe locatie, het aanpassen van een bestaande locatie of het wijzigen van een proces of activiteit. In 2018 voerden we een RI&E Kantoorgebouw en terrein uit voor ons hoofdkantoor. Ook hebben we in 2018 RI&E’s uitgevoerd voor alle milieustraten en de Estafette kringloopwinkels.

Gevaarlijke situaties en (bijna-) ongevallen

Gevaarlijke situaties en (bijna-) ongevallen

Naast melding van ongevallen, stimuleert Omrin het melden van bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties. Hiermee maken we risico’s inzichtelijk, zodat we maatregelen kunnen nemen om ongevallen te voorkomen.

Onze blijvende aandacht voor het melden van gevaarlijke situaties en (bijna-) ongevallen leidde in 2018 tot 318 meldingen: 30 minder dan in 2017. In 231 gevallen ging het om een gevaarlijke situatie. Naar aanleiding van deze meldingen voerden we aanpassingen door in de aan organisatie en aan installaties, gebouwen of terreinen om de veiligheid te vergroten. Verder hebben we in 2018 een nieuw locatiereglement voor Ecopark De Wierde vastgesteld.

Het aantal gemelde ongevallen zonder verzuim bleef in 2018 vrijwel gelijk. Er waren geen ongevallen met blijvend letsel. Het aantal ongevallen met verzuim steeg wel. In de meeste gevallen ging het om kort verzuim als gevolg van verstappen, beknellen, stoten en snijden: ook werd er iemand onwel door een wespensteek. Het blijft onze ambitie om het aantal ongevallen met verzuim te laten dalen.

Gevaarlijke situaties en (bijna) Ongevallen

 201620172018
Gevaarlijke situaties261280231
Bijna - ongevallen (t/m 2014 inclusief gevaarlijke situaties)262230
Ongevallen met verzuim6411
Ongevallen zonder verzuim434246

De Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad

In 2018 overlegde de OR zes keer met het bestuur. Het eerste overleg op 25 januari 2018 stond in het teken van de jaarplannen 2018. In het bijzijn van één van de leden van de Raad van Commissarissen van Afvalsturing Friesland, gaf de algemeen directeur een toelichting op de plannen en de te verwachten ontwikkelingen. Door het bespreken hiervan is het voor de OR mogelijk om in een vroeg stadium mee te denken over plannen en ontwikkelingen. De nieuwe KSI is een belangrijk onderwerp geweest.

Daarnaast zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

 • De aanstelling van een nieuwe bedrijfsmaatschappelijk werker (overeenstemmingsaanvraag);
 • Basiscontract arbodienstverlening in verband met de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (instemming);
 • Gewijzigd Privacyreglement in verband met nieuwe wetgeving (AVG) vanaf 25 mei 2018 (instemming);
 • Plan van Aanpak Risico Inventarisatie & Evaluatie Milieustraten Omrin (instemming);
 • Visitatieregeling Omrin Estafette in het kader van integriteit (informatief/meningvormend, instemmingsaanvraag volgt);
 • De optimalisatie van de SBI voor een hoger hergebruik (informatief, adviesaanvraag volgt);
 • Ontwikkelingen situatie REC (informatief);
 • Presentatie over de jaarrekeningen van 2017 (informatief);
 • Nieuwe CAO Grondstoffen Energie en Omgeving (GEO) 2018-2019 (informatief);
 • Duurzame inzetbaarheid en het project ‘Werken naar energiebronnen, voorkomen van een burn-out’ (informatief/meningvormend);
 • Jaarrapportages privacy, integriteit en vertrouwenspersoon over 2017 (informatief);
 • Resultaten en voortgang van het Medewerkers Betrokkenheid Onderzoek (MBO) uit 2017 (informatief/meningvormend);
 • De ontwikkelingen van de Generatieregeling (informatief);
 • Project Kernwaarden Laden (informatief/meningvormend);
 • Inzicht in de arbeidsorganisatie (informatief);
 • Update verzuimsysteem (informatief).

Om de achterban te informeren, verspreidt de OR na elk overleg een OR-poster waarin het besproken nieuws wordt gedeeld. De OR draagt ook onderwerpen uit de achterban aan bij de bestuurder. Op deze manier probeert de OR met de directie van Omrin de samenwerking tussen werkgever en werknemer steeds een beetje beter te maken.

Integriteit

Integriteit

Omrin staat voor een open cultuur. Een Omrin. Hierbij past een actief integriteitsbeleid. Van directieberaad tot werkoverleg: integriteit is een structureel onderwerp van bespreking. Ook communiceren we met medewerkers over (de naleving van) het integriteitsbeleid. Dit doen we via intranet, nieuwsbrieven en werkoverleg.

Integriteitsprotocol en integriteitsconsulent

Het integriteitsprotocol is onderdeel van het integriteitsbeleid bij Omrin. Dit protocol bevat gedragsregels. Deze gelden voor alle Omrin-medewerkers bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Binnen Omrin is een integriteitsconsulent aangesteld. De consulent adviseert en informeert medewerkers bij vragen over integriteitszaken.

Klachtencommissie integriteit

Medewerkers van Omrin kunnen klachten over integriteitschendingen aan een externe en onafhankelijke ‘klachtencommissie integriteit’ voorleggen. Deze klachtencommissie bestaat uit drie leden die geen relatie met Omrin hebben. De commissie beoordeelt klachten en brengt advies uit aan de algemeen directeur van Omrin. De integriteitsconsulent van Omrin ondersteunt de commissie.

 

 

Meldingen en schendingen van integriteit

In 2018 zijn in Omrin-verband vier meldingen gedaan van (een vermoeden van) schending van het integriteitsprotocol. Na onderzoek is vastgesteld dat elf personen het protocol daadwerkelijk hebben geschonden. Dit leidde tot het opleggen van sancties.

Agressie- en gedragsprotocol

Omrin beschikt ook over een agressie- en gedragsprotocol. Hierin staan maatregelen en procedures om agressief en grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. In dit protocol is ook de opvang en nazorg van slachtoffers geregeld. Het protocol is in 2018 gericht onder de aandacht van onze medewerkers gebracht.

Meer agressie richting medewerkers

In 2018 waren er zestien meldingen van sociale integriteitsschendingen: een stijging ten opzichte van het jaar daarvoor. Het ging hierbij om intimiderend en agressief gedrag van bezoekers ten opzichte van Omrin-medewerkers. Dit gebeurde met name op de milieustraten en in de kringloopwinkels. We hebben de betrokken medewerkers conform het agressie- en gedragsprotocol slachtofferhulp aangeboden.