01 Visie & beleid

Passie voor kringloop: dat is onze missie. Een missie waaraan we in 2018 volop hebben gewerkt. Onder meer door nieuwe duurzame stappen te zetten in het inzamelen, terugwinnen en verwerken van grondstoffen.

Dankzij het Omrin-concept behaalden we in 2018 opnieuw een landelijk hoog afvalscheidingspercentage. Daarnaast mogen we ons de grootste producent van groen gas in de Benelux noemen.

Samen maak je meer impact

Samen maak je meer impact

Het is onze missie om met de Omrin-gemeenten de hoeveelheid restafval te verminderen en hergebruik te vergroten. Elk jaar zetten we onze energie, kennis en ons netwerk in om ‘samen alles eruit te halen’. Dit doen we vanuit de overtuiging dat afval als nieuwe grondstof een onmisbare schakel is om de wereld mooier en schoner te maken. Het afgelopen jaar hebben we hierin met onze partners grote stappen gezet.

Een circulaire wereld maak je met elkaar. Neem de opwekking van biogas. In 2016 investeerden we in een biogasinstallatie, maar met technologie alleen ben je er niet. Je hebt partnerships nodig: netbeheerders, energiemaatschappijen, eindgebruikers. Wij produceren biogas door middel van vergisting van organische afvalstromen. Als duurzame energie voor huishoudens, als fossielvrije brandstof voor voertuigen. Hiermee mochten we ons in 2018 één van de grootste groengas-producenten in de Benelux noemen.

Kunststoffen

Hetzelfde geldt voor de opening van de kunststoffensorteerinstallatie (KSI): een mijlpaal in onze ambitie om kunststoffen 100% te recyclen. Binnen dit concept zijn onze partners Midwaste en HVC onmisbaar om kunstofstromen fijnmaziger te sorteren en eindgebruikers betere kwaliteit te bieden. De resultaten van die samenwerking zijn boven verwachting. Het succes van de KSI droeg mede bij aan de forse omzetstijging in 2018. Dat is mooi, maar hiermee zijn we er nog niet.

Kunststoffen zijn er in vele soorten en maten. Elke eindgebruiker stelt z’n eisen aan de kwaliteit van dit kunststof. Wij denken in volumes; fabrikanten in gebruikswaarde. Je moet elkaars werelden verbinden om te begrijpen wat de ander nodig heeft. Ook die verbinder willen we zijn.

Met het project ‘closing the loops’ hebben we met Philips, Morssinkhof, Cumapol, Lankhorst  en NHL Stenden Hogeschool de toepasbaarheid van gerecycled kunststof onderzocht. Dit heeft ons waardevolle inzichten geboden in wat de markt vraagt van gerecycled kunststof. Daarnaast hebben we het initiatief genomen voor de oprichting van het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics in Heerenveen. Hier onderzoeken we met landelijke retailers hoe we kunststofverpakkingsstromen nóg beter kunnen sorteren en verwerken. Daarnaast doen we kennis op over de mogelijkheden van de diverse schakels in de kunststofketen.

REC
Omrin is volop in ontwikkeling en innoveert continu. Dat is soms een hobbelige weg. De storingen waarmee de  Reststoffenenergiecentrale (REC) te kampen had, mogen niet onvermeld blijven. Ze laten zien dat de REC een onmisbare schakel is in het Omrin-concept. Wanneer de REC stilvalt, dan heeft dit impact op onze bedrijfsvoering, organisatie, onze afnemers en op de omgeving…

De REC is een technologisch hoogstandje: één van de meest schone en innovatieve afvalverbranders van ons land. We voldoen aan de strengste wet- en regelgeving, zetten de nieuwste technieken in om milieuprestaties te waarborgen. Maar het is geen ‘Alice in Wonderland.’ De REC vraagt van ons om continu te investeren in technologie én in de relatie met de omgeving. Na een grondige revisie in het voorjaar van 2019 is de REC  weer volop operationeel. Verder blijven wij werken aan een verbetering van de relatie met onze omgeving.

Coalities smeden

We hebben in 2018 onverminderd het initiatief genomen om coalities te smeden en nieuwe ketens te sluiten. Zo zijn we in de gemeente Heerenveen met Nederland Schoon én bedrijfsleven betrokken bij een landelijk experiment om zwerfafval te lijf te gaan. In 2018 lieten we ons volop zien als partner van Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad 2018. Binnen de Vereniging Circulair Friesland spelen wij een prominente rol: zo zijn we nauw betrokken bij ‘Spark the Movement’ voor circulaire scholen.

Hoewel we de VANG-doelstellingen van 75% afvalscheiding en 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020 dankzij ons Omrin-concept dicht zijn genaderd, zijn er nog nieuwe ketens te sluiten. Ook ligt er een enorme uitdaging om de maatschappij nog bewuster te maken van de waarde van afval. We blijven de aanjagersrol vervullen om die beweging gaande te houden; sámen met aandeelhouders, afnemers, samenwerkingspartners en medewerkers. Want met elkaar kunnen we de wereld mooier en schoner maken!

John Vernooij, directeur Omrin

Een circulaire wereld begint bij samenwerken

Een circulaire wereld begint bij samenwerken

Als Omrin willen we maximaal bijdragen aan een circulaire economie én een inclusieve samenleving. Dit kunnen we niet alleen. Daarom werken we nauw samen met onze stakeholders. Dit doen we op verschillende manieren.

De VANG-werkgroep – VANG staat voor ‘Van Afval Naar Grondstof’. Binnen dit initiatief werken we samen met gemeenten om de landelijke afvaldoelstellingen te halen.  De VANG-werkgroep bedenkt en ontwikkelt initiatieven die de hoeveelheid afval in Fryslân verminderen en de grondstoffenscheiding verbeteren, bijvoorbeeld door een publiekscampagne.

Medewerkers – Onze medewerkers zijn dé ambassadeurs van Omrin. We vinden het belangrijk dat ze met plezier bij ons werken. In een werkomgeving die veilig, gezond, afwisselend en uitdagend is. Dit doen we door samen met onze medewerkers invulling te geven aan de kernwaarden van Omrin: innovatief, verbindend, professioneel, verantwoordelijk en klantgericht.

Omwonenden – Omrin betrekt omwonenden bij Ecopark De Wierde en de REC. Dit doen we door middel van omwonendenoverleg en open dagen. Ook geven we elk jaar rondleidingen (ruim 2200 bezoekers in 2018) op Ecopark De Wierde, diverse milieustraten en in de REC om te laten zien wat we doen.

Burgers – De burger is een onmisbare schakel om tot goede afvalscheiding en herbruik van goederen te komen. Samen met de gemeenten willen we de burgers stimuleren om bewuster met afval om te gaan en afval beter te scheiden. Dit doen we onder meer door de inzet van moderne communicatiemiddelen (Afvalapp), voorlichting, publiekscampagnes en educatie en met partnerships op festivals en evenementen [zie ook hoofdstuk 2].

Strategie

Strategie

Met onze belangrijkste stakeholders stellen we om de vier jaar de strategie vast. In december 2016 hebben onze aandeelhouders ingestemd met de strategische koers voor 2017-2020. Jaarlijks evalueren we deze strategische doelen en stellen ze eventueel bij. De voorbereidingen voor het nieuwe beleidsplan zijn in volle gang. Omrin staat nooit stil!

Onze visie

Omrin wil een aanjager zijn van én een voorbeeld zijn voor de circulaire economie. Dit doen wij door actief bij te dragen aan het sluiten van kringlopen. We richten ons op maximaal hergebruik van grondstoffen en het voorkomen dat waardevolle grondstoffen worden vernietigd. Ook produceren we zelf duurzame energie in de vorm van stoom, groene stroom en groen gas. Dit doen wij altijd met oog voor een optimale balans tussen kosten, milieu en service.

Onze missie

Passie voor kringloop.

 

 

 

Strategie: uitgangspunten en doelen

We hanteren de volgende strategische uitgangspunten:

 1. Omrin kiest voor een publiek profiel.
 2. Omrin gaat voor een duurzame bedrijfsvoering.
 3. Omrin bestrijkt de hele afvalketen (van kringloop tot storten).
 4. Omrin verricht commerciële activiteiten ter ondersteuning c.q. versterking van de nutstaken.
 5. Omrin streeft naar de laagste maatschappelijke kosten.
 6. Omrin voert een financieel solide beleid.
 7. Omrin is een aantrekkelijke werkgever.

De vastgestelde strategische doelen 2017 – 2020 zijn:

 1. Omrin gaat voor tevreden klanten.
 2. Het Omrin inzamel- en verwerkingsconcept behoort in 2020 qua kosten tot het laagste in Nederland.
 3. Omrin gaat voor volledige belasting van haar installaties.
 4. Omrin zet in op maximaal terugwinnen van grondstoffen.
 5. Omrin is een belangrijke producent van duurzame energie.
 6. Omrin heeft vakkundig en betrokken personeel om de organisatiedoelen te realiseren.
 7. Omrin is een betrouwbaar, integer, transparant, sociaal, veilig en ondernemend bedrijf en wil zo gezien worden.

Evaluatie doelen 2018

Evaluatie doelen 2018

Toename scheidingspercentage uit huishoudelijk afval

Het streven van het landelijk afvalbeleid is om in 2020 gemiddeld 75% van het huishoudelijk afval te scheiden. In 2017 behaalden we een scheidingspercentage van 73,2%. In 2018 was de doelstelling minimaal een afvalscheidingspercentage van 74% te behalen. Met een scheidingspercentage van 71% werd die doelstelling niet behaald [Zie hoofdstuk 2.8].

Maatschappelijk en educatie

Ieder jaar organiseren gemeenten onder begeleiding van Omrin de Himmelwike. In 2018 was het ons doel om opnieuw minimaal 9.000 kinderen mee te laten doen aan de Himmelwike. Dit aantal kwam in 2018 uit op 8000. Dit heeft te maken met de herindeling van een aantal gemeenten, waardoor scholen die in het verleden wel meededen nu horen bij gemeenten die niet meedoen aan de Himmelwike.

 

 

 

Gasopwerking

In 2018 wilden we 7,5 miljoen m3 groengas produceren in onze gasopwerkingsinstallatie op Ecopark De Wierde. Met 7,6 miljoen kuub is dit doel behaald.

REC

De ReststoffenEnergieCentrale (REC) was in 2018 de meest energie-efficiënte verbrandingsinstallatie van Nederland. Daarnaast voldoet de centrale aan alle strenge milieueisen die landelijk gesteld worden. Hiermee realiseerden we ons doel dat we restafval in de REC op een veilige en verantwoorde manier verwerken. Wel blijft er aandacht voor de techniek en omgevingsmanagement.

Toename duurzame brandstof wagenpark

In 2018 wilden we 18 extra voertuigen op duurzame brandstoffen aanschaffen  om ons wagenpark verder te verduurzamen. Het wagenpark van Omrin telde in 2018 109 (2017: 80) bestel- of vrachtwagens die op groengas rijden, 2 vrachtwagens op LNG (2017: 1) en 2 elektrisch aangedreven voertuigen (2017: 1). Met een toename van 31 voertuigen is ons doel ruimschoots behaald.

Nieuwe doelen in 2019

Nieuwe doelen in 2019

Toename scheidingspercentage uit huishoudelijk afval

Het landelijk afvalbeleid streeft in 2020 naar een scheidingspercentage van 75% van huishoudelijk afval. In 2019 willen wij de groei weer inzetten en minimaal een afvalscheidingspercentage van 73% halen.

Maatschappelijk en educatie

In 2019 streven we ernaar om opnieuw minimaal 8.000 kinderen mee te laten doen aan de Himmelwike. Omrin streeft naar zoveel mogelijk  milieuwinst en daarom  zetten we ons in voor meer biodiversiteit.  We starten in 2019 met projecten in het kader van meer biodiversiteit, een nieuwe pijler binnen onze circulaire doelstellingen.

Gasopwerking

In 2019 willen we 8,1 miljoen m3 groen gas produceren in de gasopwerkingsinstallatie op Ecopark De Wierde.

Meer nascheiding, meer kwaliteit

In 2019  willen we het besluit nemen om de Scheidings- en Bewerkingsinstallatie (SBI) in Heerenveen verder uit te bouwen. Dit doen we met de bouw van een nieuwe DANO-trommel voor betere sortering van onder andere luiers en niet herbruikbaar papier. Hiermee kunnen we de bestanddelen van onder andere luiers winnen en omzetten in groen gas.

 

REC

De ReststoffenEnergieCentrale (REC) blijft ook in 2019 de meest energie-efficiënte verbrandingsinstallatie in Nederland. In het proces gebruiken we nu nog een beperkte hoeveelheid aardgas. Doelstelling voor 2019 is om deze hoeveelheid gas sterk te verminderen.

Toename duurzame brandstof wagenpark

Ons langere termijndoel is om ons volledige wagenpark over te zetten naar voertuigen die rijden op CNG, LNG of elektriciteit. Elke auto of truck die vervangen wordt, moet op één van deze brandstoffen rijden.

Circulaire aanjager en verbinder

Het realiseren van een circulaire economie en inclusieve samenleving doen we samen. Daarom streeft Omrin naar het samen sluiten van kringlopen, want alleen met elkaar kunnen we de wereld mooier en schoner maken. De landelijke VANG-doelstellingen naderen we dankzij ons integrale Omrin-concept de laatste jaren al goed, maar er zijn nog nieuwe ketens te sluiten. En er ligt een enorme uitdaging om de maatschappij nog bewuster te maken van de waarde van afval. We blijven in die beweging de aanjagersrol vervullen; sámen met aandeelhouders, afnemers, samenwerkingspartners en medewerkers. We gaan ook in 2019 daarom circulaire initiatieven steunen, zoals in 2018 Loop.a life met circulaire truien van gerecycled Fries wol.

Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling

In alle bedrijfsonderdelen willen we bedrijfsprocessen en -middelen verduurzamen. De stuurgroep ‘circulaire economie’ coördineert duurzame ontwikkeling. De resultaten en de voortgang hiervan rapporteren we in de jaarplannen en managementrapportages. Ze vormen een onderdeel van de planning- en controlcyclus. Deze cyclus is geborgd in ons gecombineerde, certificeerde managementsysteem voor kwaliteit, milieu en veiligheid (ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001).

Organisatie

Organisatie

Omrin is de handelsnaam van Afvalsturing Friesland NV en NV Fryslân Miljeu. Beide vennootschappen zijn statutair gevestigd in Leeuwarden aan de Hidalgoweg 5. Omrin is vooral actief in de inzameling van huishoudelijk afval voor gemeenten in Noord-Nederland en de be- en verwerking van huishoudelijk afval van gemeenten die aandeelhouder zijn. Deze gemeenten zijn verspreid over Noord-Nederland, de Veluwe en regio Rijnmond. We verlenen onze diensten ook aan ruim 8500 bedrijven en instellingen.

Omrin heeft vestigingen in Leeuwarden (inzameling en hoofdkantoor), Heerenveen (Ecopark De Wierde, verwerking) en Harlingen (REC-ReststoffenEnergieCentrale), verwerking en heeft zes kringloopwinkels, een Recycle Boulevard en tien milieustraten in beheer verspreid over Friesland.

Afvalsturing Friesland NV

De aandelen van Afvalsturing Friesland NV (na gemeentelijke herindeling) zijn in handen van de 18 Friese gemeenten, de gemeenten Appingedam en Delfzijl, zes gemeenten op de Noord-Veluwe en overheidsbedrijf Irado NV (gemeenten Capelle aan den IJssel, Schiedam en Vlaardingen). Driemaal per jaar vindt een aandeelhoudersvergadering plaats. Hierin worden de Friese gemeenten vertegenwoordigd door een lid van het college van burgemeester en wethouders. De gemeenten uit de Regio Noord-Veluwe worden vertegenwoordigd door één lid van een van de colleges van burgemeesters en wethouders van de (samenwerkende) gemeenten. Irado wordt vertegenwoordig door haar directeur. In deze vergaderingen worden onder meer de jaarrekening en de begroting met de uniforme tarieven vastgesteld.

Afvalsturing Friesland NV heeft een Raad van Commissarissen die bestaat uit zeven leden. Een overzicht van de leden vindt u in de jaarrekening van Afvalsturing Friesland NV.

NV Fryslân Miljeu

De aandelen van NV Fryslân Miljeu (na gemeentelijke herindeling) zijn in handen van 12 Friese gemeenten en 3 Groningse gemeenten: Appingendam, Achtkarspelen, Ameland, Delfzijl, Harlingen, Heerenveen, Het Hogeland, Leeuwarden, Noardeast-Fryslân, Ooststellingwerf, Opsterland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke.

Tweemaal per jaar vindt een aandeelhoudersvergadering plaats, waarbij de gemeenten vertegenwoordigd worden door een lid van het college van burgemeester en wethouders. In deze vergaderingen wordt onder meer de jaarrekening vastgesteld. NV Fryslân Miljeu heeft een Raad van Commissarissen die bestaat uit vijf leden. Een overzicht van de leden vindt u in de jaarrekening van NV Fryslân Miljeu.

 

Overig

Meer informatie over de organisatie van Omrin vindt u hier.

Over dit jaarverslag

Over dit jaarverslag

In dit digitale jaarverslag doen we verslag van onze duurzame prestaties in 2018. We focussen op afvalbeheer en duurzaamheid. Ook onze bedrijfsvoering, financiën en personeel komen aan orde. Het verslag heeft betrekking op Afvalsturing Friesland NV, NV Fryslân Miljeu en de dochterondernemingen van beide NV’s. Minderheidsdeelnemingen zijn geen onderdeel in dit verslag.

De financiële cijfers uit dit verslag zijn afkomstig uit de financiële jaarverslagen van Afvalsturing Friesland NV en NV Fryslân Miljeu en zijn door de accountant gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende verklaring. De overige cijfers komen uit de beheer- en datasystemen van Omrin.

Dit verslag wordt niet in druk of andere vormen van print uitgegeven. U kunt uw eigen jaarverslag samenstellen door hoofdstukken en artikelen te selecteren en toe te voegen aan uw eigen verslag.

Heeft u vragen over dit verslag of de inhoud daarvan? Neem dan contact op met Afdeling Communicatie van Omrin via info@omrin.nl of 058 – 233 65 65.

Colofon

Tekst & Redactie: Omrin, Bert Kobus
Concept/ontwerp/realisatie: BW H ontwerpers
Filmproductie: Team Horsthuis
Fotografie: Martin Rijpstra, Virema, Afdeling Communicatie Omrin